Avgjørelser fra Finansklagenemda

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avgjørelser fra Finansklagenemda

Finansklagenemnda (FinKN) behandler klager på gebyr for uforsikret kjøretøy ilagt av Trafikkforsikringsforeningen. Her finner du noen av avgjørelser fra FinKN.

Grunnlag for gebyr – varsling – gebyrkrav i returpost – disp. – manglende betaling.

Klager ble ilagt gebyr for perioden 4.10.18–16.7.19. Klager hadde tegnet forsikring, men denne gikk grunnet manglende betaling til opphør den 3.10.18. Ny forsikring ble først tegnet den 17.7.19. Klager anførte at gebyret ikke kunne ilegges da han ikke hadde mottatt noen av gebyrkravene utsendt fra Trafikkforsikringsforeningen. Klager anførte også at det måtte gis dispensasjon for gebyret da han ikke hadde mottatt brev fra forsikringsselskapet, og at han derfor trodde forsikringen hadde vært gjeldende. Trafikkforsikringsforeningen bekreftet at alle gebyrkrav sendt til klager var kommet i returpost. Trafikkforsikringsforeningen anførte at foreningen hadde overholdt varslingsbestemmelsene, da klager var varslet elektronisk, samt at gebyrkravene hadde blitt sendt til klagers folkeregistrerte adresse. Trafikkforsikringsforeningen hadde forsøkt å "vaske" adressen mot registeret, men det lyktes ikke å finne noen ny adresse. Foreningen hadde også forsøkt å få kontakt med klager per telefon. Etter en samlet vurdering kom nemnda til at Trafikkforsikringsforeningen på betryggende måte hadde ilagt klager gebyr i tråd med gebyrforskriften § 7, og nemnda la blant annet vekt på at klager hadde bekreftet at korrekt adresse var benyttet, samt at foreningen hadde forsøkt å få kontakt med klager per telefon forut av at brevene kom i retur. Nemnda kom videre til at det ikke var grunnlag for å gi dispensasjon for det ilagte gebyret. 

Les hele avgjørelsen her. 

Grunnlag for gebyr – tredøgnsfrist – avregistrering – disp. – feilinformasjon fra SVV? – rettsvillfarelse/uvitenhet. 

Klager ble ilagt gebyr for perioden 25.5.20–27.5.20. I henhold til innlevert salgsmelding med vedtaksdato 25.5.20, ble klager oppført som eier av kjøretøyet 25.5.20. Det ble ikke tegnet forsikring etter eierskiftet. Kjøretøyet ble avregistrert den 28.5.20. Trafikkforsikringsforeningen ila klager et gebyr for perioden f.o.m. eierskiftet og frem til avregistrering. Klager bestred at kjøretøyet ble avregistrert etter utløpet av tredagersfristen, samt anførte at det var grunnlag for dispensasjon grunnet feilinformasjon fra Statens vegvesen. Klager la bl.a. frem en epost fra Statens vegvesen. Trafikkforsikringsforeningen på sin side opprettholdte gebyrileggelsen, og anførte at kjøretøyet ble avregistrert utenfor tredagersfristen, samt bestred at det var grunnlag for dispensasjon. Nemnda kom til at kjøretøyet var avregistrert etter utløpet av tredøgnsfristen og at gebyret var korrekt ilagt. Nemnda kom videre til at det ikke var grunnlag for å gi dispensasjon for gebyret da klagers rettsuvitenhet ikke var unnskyldelig, og fremhevet bl.a. at klager kunne ha kontaktet Trafikkforsikringsforeningen eller lest gebyrforskriften for å gjøre seg kjent med beregningen av tredøgnsfristen.

Les hele avgjørelsen her. 

Grunnlag for gebyr – kjøretøyet stjålet?  

Klager ble ilagt gebyr for perioden 25.5.18–30.7.18. Klager var oppført som eier av kjøretøyet i Motorvognregisteret. Klager redegjorde for at kjøretøyet ble stjålet i 2017, og at forholdet den gang ble meldt til politiet. Det fremgikk imidlertid ikke av politiets systemer eller Motorvognregisteret at kjøretøyet var meldt stjålet i 2017. Klager tok derfor kontakt med politiet den 31.7.18 og meldte kjøretøyet stjålet. Klager anførte at gebyret ikke kunne ilegges da kjøretøyet var stjålet i den aktuelle perioden, mens Trafikkforsikringsforeningen på sin side anførte at forsikringsplikten først opphørte da tyveriet ble meldt til politiet. Nemda kom til at klager ikke hadde gjort det overveiende sannsynlig at kjøretøyet var stjålet i gebyrperioden. Nemnda fant heller ikke grunnlag for å gi dispensasjon for det ilagte gebyret, og klager pliktet å betale gebyret.

Les hele avgjørelsen her. 

Grunnlag for gebyr – formålet med regelverket – tredøgnsfristen – disp. – forsikringsselskapet stengt – rettsvillfarelse. 

Klager ble ilagt gebyr for uforsikret motorvogn for perioden 17.5.19–19.5.19. Klager kjøpte kjøretøyet den 17.5.19, altså på nasjonaldagen. Klager redegjorde for at han var uten tilgang til sitt forsikringsselskap de påfølgende to dagene etter eierskiftet, og at han på Statens vegvesens nettsider ble informert om at han måtte tegne forsikring innen tre dager etter eierskiftet. Klager anførte at gebyret måtte ettergis da informasjonen han mottok fra Statens vegvesen var misvisende, samt at forsikring ble tegnet så snart det lot seg gjøre. Klager påpekte særskilt at gebyrforskriftens formål og hensikt måtte vektlegges ved vurderingen av saken. Nemnda kom til forsikringen ikke var tegnet innen tredøgnsfristen, og viste til at det er ikke åpnet for at noen dager i året skulle være unntatt fristen. Videre kom nemnda til at det ikke var grunnlag for å gi dispensasjon fra det ilagte gebyret. Nemnda pekte blant annet på at kjøper av kjøretøy på forhånd plikter å orientere seg om hvilke regler som gjelder, og at det er opp til den enkelte å innrette seg slik at man unngår uheldige konsekvenser som følge av at enkelte forsikringsselskaper ikke har nettbaserte løsninger. Nemnda kom også til at klagers rettsvillfarelse ikke var unnskyldelig.

Les hele avgjørelsen her.