Til deg som har fått gebyr

Gå til hovedinnhold

Til deg som har fått gebyr

Du har fått gebyr fordi ditt kjøretøy har vært uforsikret i tre døgn eller mer.

Du må betale gebyr hver dag frem til du forsikrer eller avregistrerer kjøretøyet.

Gebyret er lovfestet i bilansvarslova § 17 a. Det følger av § 17 a at dersom et kjøretøy ikke er forsikret etter bilansvarslova § 15 skal eieren betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen.

Hva kan du gjøre dersom..

 1. Dersom du mener at du har ansvarsforsikring for ditt kjøretøy bør du kontakte ditt forsikringsselskap slik at de kan rette opp i forholdet.
 2. Hvis det viser seg at du var forsikret, vil vi ettergi gebyret automatisk når forsikringsselskapet har oppdatert våre systemer.
 3. Dersom du likevel ønsker å sende inn en klage må du legge ved dine forsikringspapirer.
 4. TFF vil deretter sende klagen til forsikringsselskapet for uttalelse.
 5. Dersom du var forsikret, vil vi ettergi gebyret.
 6. Om du ikke var forsikret, vil klagen ikke tas til følge.

 1. Forsikringsplikten opphører fra den dagen kjøretøyet registreres som vraket eller avregistrert i motorvognregisteret.
 2. Har du vraket eller avregistrert kjøretøyet ditt må du kontakte Statens vegvesen slik at dette registreres i motorvognregisteret.
 3. Om det viser seg at kjøretøyet var vraket eller avregistrert i gebyrperioden, vil vi ettergi gebyret automatisk når dette registreres i motorvognregisteret. Da trenger du ikke å sende inn en klage. 

 1. Kjøper blir eier av kjøretøyet den datoen kjøper godkjenner salgsmeldingen på nett (vedtaksdato).
 2. Ved bruk av salgsmelding på papir blir vedtaksdato tidspunktet salgsmeldingen registreres i Statens vegvesens motorvognregister.
 3. Trafikkforsikringsforeningen forholder seg til vedtaksdatoen som fremkommer i motorvognregisteret.
 4. Tidligere eiers/selgers forsikringsplikt opphører dagen før vedtaksdato (dato for eierskifte), og en eventuell forsikring på tidligere eier trekkes da automatisk.
 5. Forsikringsplikten for ny eier/kjøper oppstår fra og med vedtaksdato. Det betyr at ny eier må kjøpe egen forsikring på kjøretøyet.
 6. Det ilegges gebyr dersom kjøretøyet har vært uforsikret i minst tre hele døgn fra og med vedtaksdato. (Klokkeslett for når salgsmelding ble levert vil ikke påvirke når forsikringsplikten oppstår). Dette følger av bilansvarslova § 17 a med forskrift

 1. Har du levert kjøretøyet ditt til kondemnering må du kontakte ditt forsikringsselskap og påse at de sender inn salgsmeldingen til Statens vegvesen.
 2. Dersom det viser seg at forsikringsselskapet hadde tatt over kjøretøyet før kjøretøyet ble uforsikret, vil vi ikke kunne ettergi automatisk her da vi kun stopper gebyret for klager når salgsmeldingen kommer inn ved vedtaksdato.

Dersom kjøretøyet ditt ikke er i bruk må du avregistrere eller forsikre det. Etter bilansvarslova § 15 skal alle registreringspliktige motorvogner være forsikret. Det at en motorvogn ikke er i bruk fritar ikke eieren fra forsikringsplikten. En klage på dette grunnlag vil ikke tas til følge.

 1. Dersom du står som eier av et kjøretøy du ikke har tilgang til må du søke Statens vegvesen om administrativ avregistrering av kjøretøyet i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy §2-32.
 2. Når du har søkt om administrativ avregistrering kan du sende inn en klage med kopi av din søknad om avregistrering til TFF.
 3. Vi vil deretter midlertidig stanse innkrevingen av gebyret i påvente av Statens vegvesens vedtak.
 4. Ved positivt svar fra Statens vegvesen, vil kjøretøyet kunne bli administrativt avregistrert fra søknadstidspunktet. TFF vil i slike tilfeller ettergi gebyret fra søknadstidspunktet. En klage på dette grunnlag vil ikke tas til følge dersom vedtak om administrativ avregistrering ikke kan dokumenteres.

 1. Dersom brudd på plikten til å kjøpe forsikring må anses unnskyldelig som følge av forhold utenfor din kontroll, for eksempel ved alvorlig sykdom som gjorde deg ute av stand til å kjøpe/fornye forsikring, må du sende inn en klage.
 2. Dersom du klager på dette grunnlaget er det ditt ansvar å sannsynliggjøre og dokumentere forholdene. Ved sykdom må utfyllende legeattest legges ved klagen.

 1. Dersom du er gjenlevende ektefelle eller arving til en som har fått gebyr for uforsikret motorvogn, bør du forsikre eller avregistrere kjøretøyet.
 2. Dersom boet skiftes privat står arvingene ansvarlig for avdødes gjeld. Informasjon om overføring av eierskap på et kjøretøy ved dødsfall finner du her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-og-omregistrering/dodsfall

1. Du må få politiet til å levere skiltene til Statens vegvesen hvis de ikke allerede er innlevert.
 
2. Hvis skiltene er innlevert til Statens vegvesen, men kjøretøyet ikke er avregistrert, må du anmode om at Statens vegvesen avregistrerer på datoen skiltene ble tatt av politiet.

1. Du må anmelde forholdet til politiet.
 
2. Du må søke om at Statens vegvesen kansellerer salgsmeldingen.
 
3. Dersom Statens vegvesen kansellerer salgsmeldingen, vil TFF motta en melding om dette direkte fra motorvognregisteret.
 
4. Du må oversende mottatt dokumentasjon fra Statens vegvesen til TFF.

 

1. Hvis dokumentasjon på avregistrering, evt. vrakmelding ikke kan fremskaffes, kan du søke Statens vegvesen om administrativ avregistrering.
 
2. Du må sende kopi av søknaden til TFF for å få stanset kravet midlertid. 
 
3. Hvis søknaden blir innvilget av Statens vegvesen, må du sende vedtaket til TFF.
 

 

Du må sende en bekreftelse fra politiet/namnsmannen om at kjøretøyet er beslaglagt til TFF. Det må fremgå hvilken dato kjøretøyet ble beslaglagt, at det fortsatt er beslaglagt og om du har tilgang til å ta av skiltene eller ikke.

 

 

1. Du må sende inn salgsmelding til Statens vegvesen. Hvis ny eier ikke samarbeider, kan du søke Statens vegvesen om administrativ avregistrering.
 
2. Du må sende kopi av søknaden til TFF for å få stanset kravet midlertid. 
 
3. Hvis søknaden blir innvilget av Statens vegvesen, må du sende svaret til TFF.
 
4. Dersom du må vente ett år før avregistrering kan gjøres, må du på nytt ta kontakt med Statens vegvesen etter ett år for å få kjøretøyet avregistrert. TFF vil da motta melding om dette fra motorvognregisteret.

 

1. Du må melde skiltene tapt til politiet.
 
2. Du må ta med anmeldelsen til Statens vegvesen, slik at kjøretøyet kan avregistreres i motorvognregisteret.

 

Når et kjøretøy er stjålet er det anmeldelsesdatoen til politiet som er avgjørende, og ikke datoen kjøretøyeier mener kjøretøyet ble stjålet.

 

 1. Du må melde kjøretøyet stjålet til politiet, og påse at dette meldes inn i politiets datasystem ELYS, og at det etterlyses så det sendes melding om at kjøretøyet er stjålet/etterlyst til motorvognregisteret.
 2. Dersom du tidligere har meldt kjøretøyet stjålet uten at det ble registrert i ELYS, må du be om at politiet registrerer anmeldelsen i ELYS, og eventuelt be om en  bekreftelse på når kjøretøyet første gang ble meldt stjålet og at anmeldelsen ved en feil ikke ble registrert i ELYS. Registreringsnummeret må fremkomme på bekreftelsen.
 3. Bekreftelsen må sendes TFF.

 

1. Du må kontakte politiet og spørre om hvor kjøretøyet befinner seg.
 
2. Dersom det er mulig å få tilgang til kjøretøyet/skiltene, må det avregistreres snarest. Du kan be politiet om å få skiltene, slik at de kan leveres til Statens vegvesen.
 
3. Du må få en bekreftelse fra politiet om hvor kjøretøyet er og at du ikke var informert om dette og ikke hadde tilgang til skiltene. Bekreftelsen sendes til TFF.
 
4. Dersom politiet ikke kan gi deg tilgang til skiltene, må du be politiet om en bekreftelse på dette.

 

1. Skiltene må leveres inn til Statens vegvesen, dersom dette ikke er gjort og kjøretøyet ikke har status utført i motorvognregisteret. Du eller utenlandsk registreringsmyndighet må legge frem dokumentasjon overfor Statens vegvesen slik at kjøretøyet kan merkes som utført eller avregistrert på korrekt dato.
 
2. Dersom Statens vegvesen ikke kan oppdatere motorvognregisteret av tekniske årsaker, må du ble om et formelt vedtak om når kjøretøyet ble utført/avregistrert i Norge. Du sender brevet fra Statens vegvesen til TFF.

 

Hvordan går du frem for å klage?

 • Dersom du mener at du feilaktig er ilagt gebyr kan du klage.
 • Frist for å klage er tre uker fra det tidspunkt den gebyrpliktige har mottatt krav.
 • Klage innsendt etter klagefristen kan avvises.
 • Klage skal være skriftlig og må begrunnes.
 • Retten til å klage fremgår av forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn m.v.

 

Du kan se detaljene om ditt gebyr ved å gå inn på min side. Der kan du også legge inn en skriftlig klage hvor du dokumenterer hvorfor du mener at gebyret ble feil ilagt.

 

Saksgangen

 • Klagen sendes til Trafikkforsikringsforeningen som vurderer ileggelsen av gebyr på nytt.
 • Ved behov vil klagen kunne sendes til uttalelse til ditt forsikringsselskap. De vil da kunne legge frem dokumentasjon eks. ved manglende betaling av forsikringen (purring, inkassovarsel).
 • Dersom Trafikkforsikringsforeningen ikke finner grunnlag for å endre ileggelse av kravet, oversendes klagen til Finansklagenemnda, med gjenpart til den kravet er rettet mot.
 • Finansklagenemnda kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter.
 • Finansklagenemndas vedtak i klagesak eller vedtak om å avvise klagen, kan ikke påklages.
 • Når man sender inn en klage fortsetter gebyret å løpe, men gebyrinnkrevingen stanses midlertidig til det er fattet endelig avgjørelse i saken.
 • Dersom Finansklagenemnda ikke tar klagen til følge vil du måtte betale gebyr for hele perioden kjøretøyet var uforsikret.