Forsikringsplikt for motorvogner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsplikt for motorvogner

Fra 1. januar 2021 ble reglene i bilansvarslova endret. Dette innebærer at nå vil også skader som lovlig uregistrerte kjøretøy gjør på lukket område omfattes av bilansvarslova. 

Forsikringsplikt for motorvogner – bilansvarslova § 15

Fra 1.1 ble reglene i bilansvarslova (bal) § 2 endret. Tidligere § 2 annet ledd er fjernet. Dette innebærer at nå vil også skader som lovlig uregistrerte kjøretøy gjør på lukket område omfattes av bilansvarslova. Det erstatningsrettslige vernet for skadelidte utvides, og flere skadelidte vil være dekket av en forsikring. Registrerte og lovlig uregistrerte motorvogner vil nå behandles tilnærmet likt etter bilansvarslova, men forsikringsplikten kan inntre på forskjellig tidspunkt.

Registreringspliktige kjøretøy - forsikringsplikt

Det følger av bal § 15 første punktum at motorvogn​ som er registrert eller skulle vært registrert eller ha kjennemerke etter vegtrafikklova, skal eieren forsikre.

Unntak fra forsikringsplikten - bilansvarslova gjelder ikke for:

1) Motorvogner som har en maks fart på 10 km/t, jf. bal § 3, fjerde ledd.

2) Elektriske sykler og sparkesykler, jf. forskrift 2014-06-13-725

3) Bal § 2 som gjelder fire unntak fra dekningsplikten:

• Motorvogna vert nytta til anna enn køyredoning

• Forsvarleg fråsegsett

• Billøp

• Atomskader

4) Ikke-registreringspliktig motorvogner, jf. bal § 15 når de ikke brukes på en slik måte at forvoldte skader faller inn under bilansvaret - bal kap. 1.

Lovlig uregistrerte (ikke-registreringspliktig) kjøretøy

For kjøretøy som ikke er registrert eller skulle vært registrert følger det av bal § 15 annet punktum (etter lovendringene) at

Anna motorvogn skal eigaren trafikktrygda om han let vogna verta brukt, faren med eller fråsegsett på slik vis at det kan koma opp skadebotkrav etter denne lova.

Dette innebærer at eier selv må vurdere hvorvidt kjøretøyet skal forsikres. Forsikringsplikten inntrer når kjøretøyet blir brukt, kjørt eller hensatt på en slik måte at den kan komme opp i skadebotkrav etter loven. Dette kan være en vanskelig vurdering for eier å ta ettersom det ikke er mulig å se for seg alle skadescenarioer som kan oppstå, og derfor anbefales det å forsikre slike kjøretøy.

Endringene i bal § 2 endrer ikke på forsikringsplikten i seg selv. Endringene medfører imidlertid at vurderingen av om uregistrerte kjøretøy skal forsikres også må gjøres for de uregistrerte kjøretøyene som befinner seg på lukket område.

Skulle et uforsikret ikke-registreringspliktig kjøretøy gjøre skade, vil TFF stå for skadebehandlingen og i hvert enkelt tilfelle vurdere regress mot kjøretøyeier.

 

Unntak fra registreringsplikten følger av bruksforskriften § 2-2

 
  • Traktor som er konstruert for fart ikke over 20 km/t.
 
  • Motorredskap som er konstruert for fart ikke over 50 km/t. Slik redskap er likevel registreringspliktig når den er konstruert for fart over 20 km/t, hovedsakelig er innrettet for person- eller godstransport eller til trekking av annet kjøretøy, og brukes på offentlig veg.

 

  • Motorredskap som er konstruert for fart over 50 km/t, og som bare brukes utenfor offentlig veg. Kryssing av offentlig veg er tillatt med slik motorredskap.