Til deg som har fått gebyr

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Til deg som har fått gebyr

Du har fått gebyr fordi ditt kjøretøy har vært uforsikret i tre dager eller mer.

Gebyret er lovfestet i bilansvarslova § 17 a. Det følger av § 17 a at dersom et kjøretøy ikke er forsikret etter bilansvarslova § 15 skal eieren betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen.

Gebyret er løpende, og du bør derfor forsikre eller avregistrere kjøretøyet for å unngå at gebyret blir høyere. Du må betale gebyr frem til datoen for avregistrering eller frem til datoen du får forsikret kjøretøyet. 

Hva kan du gjøre dersom

Dersom du mener at du har ansvarsforsikring for ditt kjøretøy bør du kontakte ditt forsikringsselskap slik at de kan rette opp i forholdet. Dersom det viser seg at du var forsikret vil vi ettergi gebyret automatisk når forsikringsselskapet har oppdatert våre systemer. Dersom du likevel ønsker å sende inn en klage må du legge ved dine forsikringspapirer. TFF vil deretter sende klagen til forsikringsselskapet for uttalelse. Dersom du var forsikret vil vi ettergi gebyret. Dersom du ikke var forsikret vil klagen ikke tas til følge.

Forsikringsplikten opphører fra den dagen kjøretøyet registreres som vraket eller avregistrert i motorvognregisteret. Dersom du har vraket eller avregistrert kjøretøyet ditt må du kontakte Statens vegvesen og påse at de registrerer dette i motorvognregisteret. Dersom det viser seg at kjøretøyet var vraket eller avregistrert i gebyrperioden vil vi ettergi gebyret automatisk når dette registreres i motorvognregisteret. Da trenger du ikke å sende inn en klage. 

Dersom du har solgt kjøretøyet må du påse at salgsmeldingen (melding om eierskifte) er sendt inn korrekt og at kjøper har godkjent salgsmeldingen. Det er selgers ansvar å påse at korrekt salgsmelding er godkjent også av kjøper, og sendt inn innen tre dager.

Din forsikringsplikt som selger/tidligere eier opphører dagen før vedtaksdato (dato for eierskifte), og en eventuell forsikring trekkes da automatisk. Dette følger av bilansvarslova § 17 a med forskrift

Kjøper blir eier av kjøretøyet den datoen kjøper godkjenner salgsmeldingen på nett (vedtaksdato). Ved bruk av salgsmelding på papir blir vedtaksdato tidspunktet salgsmeldingen registreres i Statens vegvesens motorvognregister. Trafikkforsikringsforeningen forholder seg til vedtaksdatoen som fremkommer i motorvognregisteret.

Tidligere eiers/selgers forsikringsplikt opphører dagen før vedtaksdato (dato for eierskifte), og en eventuell forsikring på tidligere eier trekkes da automatisk. Forsikringsplikten for ny eier/kjøper oppstår fra og med vedtaksdato. Det betyr at ny eier må kjøpe egen forsikring på kjøretøyet. Det ilegges gebyr dersom kjøretøyet har vært uforsikret i minst tre hele døgn fra og med vedtaksdato. Dette følger av bilansvarslova § 17 a med forskrift

Har du levert kjøretøyet ditt til kondemnering må du kontakte ditt forsikringsselskap og påse at de sender inn salgsmeldingen til Statens vegvesen. Dersom det viser seg at forsikringsselskapet hadde tatt over kjøretøyet før kjøretøyet ble uforsikret, vil vi automatisk ettergi gebyret fra salgsdato når forsikringsselskapet har levert inn salgsmeldingen. 

Dersom kjøretøyet ditt ikke er i bruk må du avregistrere eller forsikre det. Etter bilansvarslova § 15 skal alle registreringspliktige motorvogner være forsikret. Det at en motorvogn ikke er i bruk fritar ikke eieren fra forsikringsplikten. En klage på dette grunnlag vil ikke tas til følge.

Dersom kjøretøyet ditt ikke er i kjørbar stand må du avregistrere, vrake eller forsikre det. Etter bilansvarslova § 15 skal alle registreringspliktige motorvogner være forsikret. Det at en motorvogn ikke er i kjørbar stand fritar ikke eieren fra forsikringsplikten. En klage på dette grunnlag vil ikke tas til følge.

Dersom du står som eier av et kjøretøy du ikke har tilgang til må du søke Statens vegvesen om administrativ avregistrering av kjøretøyet i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy §2-32. Når du har søkt om administrativ avregistrering kan du sende inn en klage med kopi av din søknad om avregistrering til TFF. Vi vil deretter midlertidig stanse innkrevingen av gebyret i påvente av Statens vegvesens vedtak. Ved positivt svar fra Statens vegvesen, vil kjøretøyet kunne bli administrativt avregistrert ett år etter søknadstidspunktet. TFF vil i slike tilfeller ettergi gebyret fra søknadstidspunktet. En klage på dette grunnlag vil ikke tas til følge dersom vedtak om administrativ avregistrering ikke kan dokumenteres.

Dersom brudd på plikten til å kjøpe forsikring må anses unnskyldelig som følge av forhold utenfor din kontroll, for eksempel ved alvorlig sykdom som gjorde deg ute av stand til å kjøpe/fornye forsikring, må du sende inn en klage. Dersom du klager på dette grunnlaget er det ditt ansvar å sannsynliggjøre og dokumentere forholdene. Ved sykdom må utfyllende legeattest legges ved klagen.

Dersom du er gjenlevende ektefelle eller arving til en som har fått gebyr for uforsikret motorvogn, bør du forsikre eller avregistrere kjøretøyet. Dersom boet skiftes privat står arvingene ansvarlig for avdødes gjeld. Informasjon om overføring av eierskap på et kjøretøy ved dødsfall finner du her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-og-omregistrering/dodsfall

Hvordan går du frem for å klage?

Dersom du mener at du feilaktig er ilagt gebyr kan du klage. Frist for å klage er tre uker fra det tidspunkt den gebyrpliktige har mottatt krav. Klage innsendt etter klagefristen kan avvises. Klage skal være skriftlig og må begrunnes. Retten til å klage fremgår av forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn m.v.

Klagen sendes til:

Klagen kan sendes til post@tff.no eller 

Trafikkforsikringsforeningen                                                      
Postboks 335 Sentrum
0101 Oslo

Saksgangen

Klagen sendes til Trafikkforsikringsforeningen som vurderer saken på nytt. Dersom Trafikkforsikringsforeningen ikke finner grunnlag for å endre ileggelse av kravet, oversendes klagen til Finansklagenemnda, med gjenpart til den kravet er rettet mot. Finansklagenemnda kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter. Finansklagenemndas vedtak i klagesak eller vedtak om å avvise klagen, kan ikke påklages. 

Når man sender inn en klage fortsetter gebyret å løpe, men gebyrinnkrevingen stanses midlertidig til det er fattet endelig avgjørelse i saken. Dersom Finansklagenemnda ikke tar klagen til følge vil du måtte betale gebyr for hele perioden kjøretøyet var uforsikret.