Vedtekter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vedtekter

for Trafikkforsikringsforeningen
med seneste endringer vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25. september 2017

§ 1 - MEDLEMMER

Trafikkforsikringsforeningen, heretter kalt Foreningen, er en sammenslutning av alle forsikringsgivere som overensstemmende med § 1 a nr. 3 i forskrift om trafikktrygd m.v. plikter å være medlem av Foreningen, jfr. bilansvarslovens §§ 10 og 17. Dens forretningssted er Oslo.

Medlemsselskapene er gjennom medlemskapet forpliktet til å ivareta alle lovmessige forutsetninger for virksomheten.

Medlemmer som ikke har opptjent premie (før reassuranse) i direkte norsk trafikkforsikring i et kalenderår, regnes som passive medlemmer det året.

§ 2 - MEDLEMMENES PLIKTER

Foreningens medlemmer plikter å delta i Foreningens samlede virksomhet, jfr. § 3.

Passive medlemmer plikter å betale en kontingent til Foreningen dersom de ønsker tilsendt informasjonsmateriell og annet materiell som Foreningen sender ut til medlemmene. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

§ 3 - FORMÅL OG VIRKSOMHET

Foreningen skal:

 1. bære ansvaret for skader voldt av ukjente og uforsikrede motorvogner i henhold til bilansvarslovens § 10,
 2. kreve inn unnlatelsesgebyr fra uforsikrede motorvogneiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a,
 3. være behandlende byrå for skade voldt i Norge av utenlandske motorvogner i henhold til Grønt Kort-systemets Internal Regulations,
 4. garantere for norske motorvogner under kjøring i Danmark, Finland og Sverige i henhold til overenskomster av 31.10.2006 med de tilsvarende trafikkforsikringsforeninger i disse land,
 5. utstede "Grønt kort" (internasjonalt forsikringsbevis) for norskregistrerte motorvogner og garantere for disse under kjøring i utlandet i overensstemmelse med Internal Regulations Section II,
 6. garantere - uten utstedelse av "Grønt kort" - for motorvogner hjemmehørende i Norge under kjøring i de land hvor Internal Regulations Section III gjelder,
 7. utstede grenseforsikringsbevis når slikt bevis ikke allerede foreligger for utenlandske motorvogner under kjøring i EØS-stat i henhold til forskrift om trafikktrygd m.v. av 01.04.1974 nr. 3 § 1, 2. ledd jfr. § 1 a nr. 4 og under kjøring i Sveits,
 8. forsikre motorvogner som skal være særskilt registrert i henhold til forskrift av 28.03.1967 nr. 9350 § 6,
 9. administrere og drifte TFFAuto på vegne av medlemmene,
 10. koordinere samarbeidet mellom myndighetene og medlemmene, samt mellom medlemmene på områder som faller naturlig innenfor Foreningens virksomhet,
 11. lette den internasjonale motorvogntrafikk i forsikringsmessig henseende og representere norsk trafikkforsikring i internasjonal sammenheng,
 12. virke som informasjonssenter etter artikkel 5 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EU (4. motorvogndirektiv),
 13. virke som erstatningsorgan etter artikkel 6 og 7 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EU (4. motorvogndirektiv),
 14. kunne virke som skaderepresentant etter artikkel 4 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EU (4. motorvogndirektiv).
 15. virke som sentralorgan etter artikkel 5 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EU (5.motorvogndirektiv)

§ 4 - ÅRSMØTE

Årsmøtet er Foreningens høyeste organ. Alle medlemmer kan delta.

Årsmøte holdes hvert år, etter regnskapslovens bestemmelser, innen utgangen av juni måned. Det
innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallelsen angir de emner som skal behandles.
Årsmøtet behandler styrets beretning og regnskap, foretar valg av styre, herunder styreleder, og
Foreningens revisor, og behandler de saker som er besluttet forelagt. Forslag som skal fremlegges for
årsmøtet, må være kommet inn til styret innen 01.04.

Styreleder leder årsmøtet.

Styret kan beslutte at ekstraordinært årsmøte skal holdes. Minst 10% av medlemmene kan forlange
ekstraordinært årsmøte. Medlemmer innen samme konsern regnes i denne forbindelse som ett
medlem. Bestemmelsene i denne paragraf og i § 5 gjelder også for ekstraordinært årsmøte.

§ 5 - STEMMERETT M.M.

Bare medlemmer som har opptjent premie (før reassuranse) i direkte norsk trafikkforsikring i
foregående kalenderår har stemmerett på årsmøtet. Den som er utpekt av selskapet til å møte på
årsmøtet og avgi stemme må enten være fast ansatt i selskapet eller fremlegge skriftlig fullmakt fra
det selskap vedkommende representerer. Ingen kan representere mer enn ett selskap, dog kan en
representant representere flere selskaper innen samme konsern.

På årsmøtet har medlemmene stemmerett i forhold til opptjent premie (før reassuranse) i direkte
norsk trafikkforsikring i foregående kalenderår.

Medlemmenes antall stemmer beregnes slik:

- Inntil 1% av samlet premie gir én stemme.

- Inntil 2% av samlet premie gir to stemmer.

- Inntil 3% av samlet premie gir tre stemmer.

- Inntil 4% av samlet premie gir fire stemmer.

- Inntil 6% av samlet premie gir fem stemmer.

Videre gis medlemmene én stemme i tillegg for hver påbegynt 2% av samlet premie utover 6%. Det
antall stemmer som fremkommer etter denne beregning er foreningens totale stemmetall. Et
medlem eller medlemmer i samme konsern kan ikke avgi stemmer for mer enn 20% av stemmetallet.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, dog trenger vedtektsendringer 2/3 flertall. I tilfelle
stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§ 6 - STYRET

Styret leder Foreningens virksomhet. Styret består av styreleder og inntil 8 styremedlemmer hvorav 2
medlemmer velges etter spesifikk kompetanse. Foreningens adm. direktør er ikke medlem av styret.
Adm. direktør har møteplikt og talerett på styremøtene. Styrets medlemmer, herunder styrelederen,
velges for 2 år og kan gjenvelges. Styrelederen kan ikke, etter å ha fungert i 3 sammenhengende
perioder, gjenvelges som styreleder før etter tidligst 1 år. Nestleder velges av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger treffes med
alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§ 7 - FAGUTVALG, ARBEIDSGRUPPER MV.

Styret kan nedsette fagutvalg, arbeidsgrupper mv. etter behov. Styret fastsetter arbeidsområde og
funksjonstid.

§ 8 - REGNSKAP

Regnskap føres i samsvar med god regnskapsskikk og i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt
overensstemmende med de vedtak årsmøtet eller styret fatter.

Det føres separate regnskaper for hvert selvstendig område Foreningen forestår. Ett regnskap for § 3
nr. 1-2, «Skader voldt av ukjente og uforsikrede motorvogner» og «innkreving av tvangsmulkt», og
ett for § 3 nr. 3 «Skader voldt av utenlandske motorvogner»

§ 9 – KOSTNADSDEKNING OG UTLIGNING

Erstatningsutbetalinger og driftskostnader som ikke dekkes av inntekter som følge av innkrevd
tvangsmulkt inneværende år kan dekkes via forskuddsinnkalling fra medlemmene, fordelt etter
innrapporterte premieandeler (opptjent premie før reassuranse) for foregående år. Premien må
innrapporteres før 1. mars. Forskudd kan kreves innbetalt innen 14 dager etter påkrav.

Utligning av innkrevd forskudd skal skje etterfølgende år, når endelig fordeling av
erstatningsutbetalinger pr årgang er klar. Erstatninger som Foreningen utbetaler i henhold til
bilansvarslovens § 10, skal utlignes på medlemmene i forhold til deres opptjente premie (før
reassuranse) i direkte norsk trafikkforsikring i vedkommende skadeår.

§ 10 - FORDELING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD

Årets overskudd/underskudd av virksomheten i henhold til § 3 nr. 3-8 skal utlignes på medlemmene i
forhold til deres opptjente premie (før reassuranse) i direkte norsk trafikkforsikring i vedkommende
år.

Årsmøtet bestemmer om årets overskudd/underskudd skal utbetales/ innkreves.

§ 11 - REGRESS

Der regress mot et enkelt selskap kan være aktuelt, skal Foreningen løpende orientere selskapet om
saksbehandlingen.

Det enkelte selskap er forpliktet til å godkjenne de disposisjoner Foreningen har truffet før det var
endelig avgjort at skaden skulle belastes selskapet.

Hvis Foreningen i henhold til avgitt garanti for norske motorvogners kjøring utenfor Norge blir påført
erstatningsansvar utover det som det enkelte selskap med reassurandører kan betale, blir ansvaret
fordelt mellom medlemsselskapene i forhold til deres opptjente premie (før reassuranse) av direkte
norsk trafikkforsikring i vedkommende skadeår.

§ 12 – UTMELDING

Et medlem kan melde seg ut av Foreningen når det ikke lenger opptjener trafikkforsikringspremie
etter bilansvarsloven. Utmeldelsen skal skje skriftlig til styret i rekommandert sending og skjer med
virkning fra utløpet av det året utmeldelsen er inngitt.

Et medlem som har trådt ut av Foreningen hefter for de forpliktelser det har pådratt seg som
medlem og er pliktig til, dersom ikke annet er avtalte, å stille sikkerhet, godkjent av styret for sine
forpliktelser.

Et uttredende medlem har ikke krav på andel av Foreningens eventuelle kapital.

§ 13 - VOLDGIFT

Hvis det oppstår tvist mellom Foreningen og et medlem, avgjøres tvisten ved voldgift. Hvis
vedkommende medlem og Foreningen ikke blir enige om hvem som skal overlates voldgiftsvervet,
oppnevner Justitiarius i Oslo byrett 3 voldgiftsdommere hvis ikke begge parter er enige om at de kun
ønsker én voldgiftsdommer. Voldgiftsretten avgjør med bindende virkning hvorledes omkostningene
ved voldgiften fordeles mellom partene, eller om den ene part skal bære disse i sin helhet.

Unntak fra bestemmelsen om voldgift kan gjøres når Foreningen behandler saker etter § 3, nr. 3.