Personvern

Gå til hovedinnhold

Personvern

Dine rettigheter

Som registrert har du rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, og du har i visse tilfeller krav på å få opplysninger rettet eller slettet.

Det er Datatilsynet som er klageinstans dersom du mener vi ikke behandler dine opplysninger på en lovmessig måte, og du har rett til å klage til dem.

Makulering av dokumenter

TFF oppbevarer kun dokumenter som er nødvendig for vår saksbehandling. Unødvendige dokumenter med sensitiv informasjon blir makulert så snart det lar seg gjøre.

Rutiner for oppbevaring

Dokumenter som inneholder sensitiv informasjon oppbevares i låsbare skap. Arkiverte saker oppbevares i låst arkiv.

Rutiner for elektronisk forsendelse

TFF benytter krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse for å hindre tilgang for uvedkommende.

Rutiner for utgående post

Fysiske dokumenter sendes i posten i lukket konvolutt. Postsendinger som inneholder fødselsnummer skal være utformet slik at nummeret ikke er tilgjengelig for andre enn adressaten.

Rutiner for inngående post

Lagres i arkivsystem. Dokumenter adressert til virksomhetene overleveres uåpnet til de ansatte i virksomheten som er ansvarlige for disse behandlingene for videre håndtering i samsvar med rutinene for den enkelte behandling.

Kontaktinfo personvernombud

Anne-Marie Østgård. E-post: anne-marie.ostgaard@finansnorge.no

Formålet med behandling - skade

Avgjøre krav på erstatning, utbetaling av erstatning.

Rettslig grunnlag - skade

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjør (spesielt § 10) og skadeserstatningsloven av 13. juni 1969.

Hvilke personopplysninger behandles?

Navn, adresse, personnummer, bilkjennemerke, skatteopplysninger (økonomi), kontonummer, helseopplysninger.

Hvor hentes opplysningene fra?

Den registrerte selv, motorvognregisteret, politiet, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV, skatteetaten.

Hvem utleveres de til?

Politi, forsikringsselskap, spesialist, databehandler, NAV.

Når slettes opplysningene?

10 år etter endt behandling (materielle skader) og 20 år etter endt behandling (personskader).

Hvor lagres/arkiveres opplysningene?

Vi oppbevarer informasjon hos vår databehandler Atea med de sikkerhetstiltak som behandling av sensitive personopplysninger krever.

Formålet med behandling - grenseforsikring

Tegning av trafikkansvarspolise på motorvogn som er særskilt registrert (ikke på ordinære norske skilter).

Rettslig grunnlag

Forskrift om trafikktrygd m.v. (spesielt § 1)

Hvilke personopplysninger behandles?

Navn, adresse, bilkjennemerke, telefonnummer og e-post.

Hvor hentes opplysningene fra?

Den registrerte selv.

Hvem utleveres de til?

Politi, forsikringsselskap (ved skade).

Når slettes opplysningene?

20 år etter endt poliseperiode (i tilfelle involvering i trafikkskade).

Hvor lagres/arkiveres opplysningene?

Vi oppbevarer informasjon hos vår databehandler Atea med de sikkerhetstiltak som behandling av sensitive personopplysninger krever.