Slik behandler Trafikkforsikringsforeningen (TFF) dine personlige opplysninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Slik behandler Trafikkforsikringsforeningen (TFF) dine personlige opplysninger

TFF ved administrerende direktør er ansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til kjøretøy og forsikringsforhold. Behandlingen som er nødvendig for å kunne utføre oppgaver i allmennhetens interesse og som TFF etter loven er pålagt å utføre, gjelder:

 

  • automatisk ileggelse av gebyr for uforsikret kjøretøy
  • innkreving av trafikkforsikringsavgift til staten sammen med gebyret
  • varsling om at uforsikret kjøretøy kan bli avskiltet
  • klager på ilagt gebyr for uforsikrede kjøretøy
  • informasjon til forsikringsselskapene om hvor mye trafikkforsikringsavgiften utgjør på forskjellige kjøretøy
  • informasjon om hvor norskregistrerte kjøretøy er forsikret

 

Behandlingsgrunnlaget for TFF er bilansvarsloven med tilhørende forskrifter. For innkreving av trafikkforsikringsavgiften til staten er behandlingsgrunnlaget særavgiftsloven og forskrift om særavgifter. Utdypende informasjon om behandlingsgrunnlaget kan du finne ved et søk på internett, eller via TFFs hjemmesider.

 

Det er nytt fra 2018 at TFF automatisk skal ilegge gebyr for uforsikrede kjøretøy og samtidig kreve inn trafikkforsikringsavgift til staten fra uforsikrede. TFF skal håndtere klager på gebyrene. Til forsikringsselskapene gis informasjon om hvor mye trafikkforsikringsavgift de skal kreve inn for et kjøretøy. Vi har derfor behov for å lagre nødvendig informasjon for å utføre disse lovpålagte oppgavene.

 

Hvilke data registrerer vi og hvorfor?

Opplysningene vi behandler om deg er fødselsnummer, navn, kontaktdata, hvilke kjøretøy du eier eller har eid, kjøretøydata, forsikringsopplysninger.

 

Vi får opplysningene fra Statens vegvesens motorvognregister, Folkeregisteret og forsikringsselskapene. Ditt fødselsnummer bruker vi for å kunne identifisere deg.

 

Opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne ha et nasjonalt register over forsikrede kjøretøy. Registeret som er hovedkilde for forsikringsstatus i Norge, viser til enhver tid om og i hvilket forsikringsselskap et kjøretøy er forsikret. Registeret gir også informasjon om størrelsen på trafikkforsikringsavgiften som forsikringsselskapene er forpliktet å betale til staten for forsikrede kjøretøy.

 

Vi lagrer informasjon om hvilke gebyr du eventuelt har fått. Ved eventuelle klager knyttet til gebyret som du selv har sendt til oss via brev eller e-post, lagres også disse opplysningene.

 

Vår innkrevingspartner Kredinor, er et inkassoselskap som sender ut fakturaer, svarer på spørsmål og følger opp at gebyrkravene blir betalt. De er behandlingsansvarlig for opplysningene de har, som inkluderer oversikter over telefonsamtaler for personer som har ringt dit angående gebyr de har mottatt.

 

For bedrifter mottar vi data fra Foretaksregisteret, og i tilfelle bedriften har få ansatte kan dette regnes som personopplysninger.

 

Det er ikke nødvendig med sensitiv informasjon for vår håndtering av eventuelle klager på et gebyr du har fått. Som sensitiv informasjon regnes for eksempel dommer i straffesaker, etnisk opprinnelse, politisk syn, fagforeningstilknytning, helse, seksualliv og religiøs tro. Derfor bør du ikke sende slik informasjon til oss.

 

Automatisert gebyrutstedelse

Vi behøver å behandle opplysningene for å kunne opplyse om et kjøretøy er forsikret og hvor det er forsikret, og for å kunne gi informasjon til og kreve gebyr fra uforsikrede.

Gebyr for uforsikrede kjøretøy ilegges automatisk. Sammen med gebyret krever vi også automatisk inn trafikkforsikringsavgift til staten.

 

Samme dag som det i registeret fremkommer at kjøretøyet er uforsikret, vil forsikringstaker bli automatisk varslet per sms eller e-post, dersom mobilnummer og e-postadresse er overlevert fra forsikringsselskapet til vårt registrer.

 

Gebyret ilegges automatisk av vårt system når du har vært eier i minst tre døgn og det ikke er meldt inn noen forsikring fra forsikringsselskapene. At du er eier, er informasjon vi får fra motorvognregisteret som Statens vegvesen har ansvaret for. Om du er forsikret eller ikke ,er informasjon vi mottar fra forsikringsselskapene.

 

Hvem kan se dine personlige opplysninger?

Enkelte ansatte i forsikringsselskapene kan se informasjon om deg, dine kjøretøy og forsikringer. De må se dette for å kunne selge lovpliktig forsikring til deg eller den som kjøper et kjøretøy. Denne informasjon er nødvendig for at forsikringsselskapene skal kunne ha orden på hvilke kjøretøy de har forsikret.

 

I tillegg vil ansatte i TFF som behandler klager på ilagte gebyr kunne se opplysninger om dine gebyr, dine forsikringer og kjøretøy. Dette er nødvendig for å kunne behandle klagene.

 

I enkelte tilfeller kan vårt IT-personell også se personinformasjon når de utfører feilsøking og systemstøtte.

 

Vi deler informasjon om uforsikrede kjøretøy og hvem som eier disse med vår innkrevingspartner Kredinor. Deres kundebehandlere har også tilgang til å se informasjon om kjøretøy, eiere og hvor og når et kjøretøy er forsikret, for å kunne besvare spørsmål fra de som har fått gebyr.

 

Vi deler informasjon om et kjøretøy er forsikret eller ikke med Statens vegvesen. Vi viser også på tffauto.no/minside under «Hvor er et kjøretøy forsikret» i hvilket forsikringsselskap hvert enkelt kjøretøy er forsikret, som en del av vår oppgave med å være hovedkilde og informasjonssenter for forsikringsinformasjon. Ved å logge seg inn med Bank ID, er det mulig å søke på kjøretøy ved å legge inn kjennemerke.

 

Hvor lenge lagrer vi dataene dine?

Vi beholder dine personopplysninger om kjøretøyet, forsikring og gebyr så lenge det er påkrevd av gjeldende lov. For kjøretøy du eier og hvor det har vært forsikret vil vi i utgangspunktet lagre så lenge du eier kjøretøyet og minst i 20 år. For betalte og ikke påklagede gebyr, vil vi lagre informasjonen om gebyret i tre år.

 

Hvordan kan du ivareta dine rettigheter?

Du har rett til å motta informasjon om hvilke personlige data vi behandler om deg. Hvis personopplysningene som vi behandler er feil, har du rett til å be om utbedring, sletting eller begrensning av opplysningene din. Du kan be om dette ved skriftlig henvendelse til Trafikkforsikringsforeningen, Pb 2551 Solli, 0202 Oslo

 

Hvis du har kommentarer til hvordan vi håndterer din personlige informasjon, vennligst kontakt personvernombudet på personvern@finansnorge.no