Spørsmål om TFFAuto og reglene

TFF mottar spørsmål fra selskapene om TFFAuto og regler. TFF har ikke kapasitet til å besvare spørsmål om enkelthendelser fra alle sluttbrukere, men ønsker å lære opp superbrukere og ressurspersoner hos selskapene til å bli selvhjulpne.

Denne listen med spørsmål og problemstillinger er til hjelp for selskapene, slik at det ikke er nødvendig å kontakte TFF om forhold som har klare svar. Selvfølgelig ønsker vi fortsatt tilbakemeldinger om feil i TFFAuto for forbedring og optimalisering.

Dersom det er problemstillinger som burde ha vært på denne listen, mottar vi gjerne tips om dette. Også om det er svar som kan formuleres mer forståelig. 

Er kjøretøyet forsikret?

Dersom det står en aktiv garanti (grønn farge) i TFFAuto er kjøretøyet forsikret, uavhengig av hvem som står som eier på garantien.

Får ikke trukket garantien på hovedforfall.

Hovedforfall er en til-dato, og garantien må trekkes senest dagen før hovedforfall.

Endring av medeier – vi får ikke S01/S02

Den eneste endringen som blir gjort når TFFAUTO mottar en salgsmelding der kun medeier er endret er at medeier blir oppdatert. Altså ingen S01/S02. 

Egen selskapskode for agenter.

Selskapet kan bestille egen selskapskode til sin agent dersom det er ønskelig. Kontakt TFFAuto support for ytterligere informasjon.

Hva betyr fargene på garantiene?

Fargene settes slik:

- E-garanti er gul

- U-garanti er rød

- Offisiell eier sin A-garanti er grønn

- Aktiv garanti på andre enn offisiell, der hvor offisiell eier har aktiv garanti, er gul

- Der offisiell eier ikke har aktiv garanti er det siste aktive garanti som er grønn, de andre gule (sist stilt garanti er ansvarlig ved skade)

- I historikken blir begge sistnevnte grønne pga. overlappende situasjoner vi ikke har nok data til å beregne riktig i grensesnittet

Andre garantier fremstår uten farge, evt. med grå i tidslinjen for å skille de fra hverandre.

Skravert når en garanti er opphørt (opphørsdato passert).

Grønn er ansvarlig. Gul indikerer feilsituasjon eller pågående hendelse som f.eks. et salg. Rød er kritisk. Skravert fordi den ikke gjelder per nå.

Et nytt selskap ønsker å gjøre selskapsbytte, men legger inn feil eier på garantien.

I dette tilfellet oppfattes det som et eierskifte av TFFAuto, slik at opprinnelig forsikring/garanti ikke kan avsluttes før evt ved hovedforfall eller når det kommer en salgsmelding. Dersom avgivende selskap mottar oppsigelse, må avgivende selskap informere tilbake om at det er lagt inn et eierskifte og ikke et selskapsbytte. Eierskiftegarantien må så trekkes, og riktig garanti legges inn.

Statens vegvesen sier at kjøretøyet er uforsikret.

Ny TFFAuto er hovedkilde for forsikringsinformasjon i Norge. Dersom kjøretøyet har aktiv garanti i TFFAuto, er det forsikret, og eier skal hverken motta gebyr eller bli avskiltet på grunn av manglende forsikring. Dersom Statens vegvesen likevel ønsker å avskilte kjøretøyet, bryter de bilansvarslova med forskrifter. Varsel om avskilting blir sendt ut av TFF i forbindelse med krav om gebyr for uforsikret kjøretøy.

Jeg ønsker å gjøre selskapsbytte (ta over) et kjøretøy hvor eier har blankt org. nr /fødselsnummer.

Du legger inn korrekt fødselsnummer og det skjer et vanlig selskapsbytte overfor garantien til avgivende selskap.

Kjøretøyet har blankt org.nr /fødselsnummer for eier.

Fiktivt org.nr / fødselsnummer i Autosys vises som blank i TFFAuto. Når det stilles garanti på riktig org.nr/fødselsnummer, oppfattes det i Autosys som annen enn registrert eier. TFF ønsker å kunne identifisere eier presist, og vi tror at Autosys etter hvert blir oppdatert med korrekt info. Det er altså helt ok at det står forsikret som annen eier i TFFAuto. Det regnes som gyldig forsikring, og TFFAuto er hovedkilde i Norge for forsikringsinformasjon.

Se uttalelse fra Samferdselsdepartementet om dette, og hvordan bilansvarslova skal tolkes ifm når et kjøretøy regnes som forsikret.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bilansvarsloven--15-og-19---forstaelsen-/id455314/

Får ikke stilt garanti på enkelte organisasjonsnummer.

Hvis organisasjonsnummeret er opphørt, slettet eller under konkursbehandling må du finne organisasjonens gyldige organisasjonsnummer.

Hvordan endre leasingtaker og selskapsbytte?

Overtakende selskap legger inn garanti for selskapsbytte med den nye forsikringstakeren. Avgivende selskap trekker eksisterende garanti med årsakskode 4 - forsikringstaker sier opp ved avsluttet leasingforhold, som kan avsluttes samme dag som transaksjonen mottas, eller ønsket dato frem i tid.

Det nye selskapet sin garanti vil automatisk starte dagen etter at forrige garanti opphørte.

Forsikring ved innlevert leasing kan ikke sies opp tilbake i tid. Dette for å unngå eventuelle uforsikret-perioder for eier som kan oppstå med tilbakedatert oppsigelse.

TFFAuto validerer at forsikringstaker og eier er ulike og at eier ikke er en privatperson (dvs. har organisasjonsnummer som et leasingselskap).

Hvordan søke på understellsnummer?

Velg søk og deretter «Avansert søk på kjennemerke».

Hva gjør jeg når min kunde har fått gebyr?

Enten stille en garanti med forsikringsbehovskode = U eller

stille en garanti med forsikringsbehovskode = D (for tilbakedatert oppstart av garantien, dersom garantien ikke ble stilt som avtalt med kunden).

Når bør jeg bruke still garanti med forsikringsbehovskode D (D-garanti) for tilbakedatert oppstart for å dekke over en uforsikret-periode?

Dersom kunden har vært uforsikret i tre dager eller mer, og har mottatt krav om gebyr fra TFF, og dette er selskapets feil, kan selskapet stille en tilbakedatert garanti som dekker over hele eller deler av uforsikret-perioden. Maksimal tilbakedatering er til den 1.3.2018. Det forutsettes at forsikringen var avtalt med kunden på tidspunktet garantien tilbakedateres til.

Selskapet skal betale gebyret (uten TFA) til TFF på vegne av kunden i dette tilfellet.

Kunden får automatisk brev fra TFF med kreditering når selskapene tilbakedaterer og dekker over uforsikretperioden.

Det er svært uheldig for omdømmet til TFF og bransjen om det gjøres feil slik at kundene feilaktig får gebyr. Det må etableres rutiner og IT-løsninger slik at dette skjer svært sjeldent. Dermed bør de aller fleste feil oppdages før kravet om gebyr sendes ut.

Hvordan godkjenner jeg en T-garanti?

Filtrer i venteregisteret på utvalgskode = A, deretter «til godkjenning» og forsikringsbehovskode = T. Trykk på søk-knappen. I trefflisten, klikk på plusstegnet og det fremkommer knapper for godkjenn og avslå.

Dersom ikke overtakende selskap har vært i kontakt med dere på forhånd, eller det er åpenbart at overtakende selskap skal ta over fra ønsket dato, skal en T-garanti IKKE godkjennes. Det anbefales at en T-garanti godkjennes i stedet for å trekke egen garanti.

Kunden er uenig i TFA-beløpet.

Selskapene skal alltid bruke avgiftsgruppe fra TFFAuto og kreve inn avgiften i samsvar med denne. Dersom kunden mener at alder, vekt eller annen informasjon som påvirker avgiftsgruppen er feil, må kunden selv kontakte Statens vegvesen. TFFAuto importerer automatisk denne informasjonen fra Autosys, og kan ikke endre data som eies av Statens vegvesen.

Når skal TFA rapporteres?

TFA skal innberettes hvert kvartal og første gang per 18.05.2018.

– 18.5 for perioden 1.1 – 1.3
– 18.8 for perioden 1.4 – 30.6
– 18.11 for perioden 1.7 – 30.9
– 18.2 for perioden 1.10 – 31.12

Når bør jeg bruke still garanti med forsikringsbehovskode T (T-garanti) for tilbakedatert selskapsbytte?

T-garanti (30 dager tilbake i tid) kan benyttes for flåter, hvor avgjørelsen skjer så nært opp til hovedforfall at det overtakende selskapet ikke rekker å produsere forsikringene og legger inn i TFFAuto før hovedforfall. I disse tilfellene skal det overtakende selskapet ha hatt ansvaret fra ønsket startdato og har dokumentasjon på dette.

Skatteetaten er også opptatt av at tilbakedatering før selskapet reelt har hatt ansvaret etter avtale med kunden ikke skjer, da dette i så fall er i strid med forskriften for TFA.