Personvernerklæring

Personvern
Trafikkforsikringsforeningen (TFF) utfører en rekke lovpålagte oppgaver som krever personopplysninger: nasjonalt register over ansvarsforsikring, gebyrileggelse for uforsikret motorvogn, skadebehandling og grensepolise. Disse oppgavene utfører TFF som behandlingsansvarlig. 

Nedenfor finner du en nærmere oversikt over hvordan personopplysninger blir håndtert i forhold til den enkelte oppgave.

Innenfor de rammer som er fastsatt i personvernforordningen og annen lovgivning vil den registrerte kunne få rettet opp og slettet opplysninger om seg selv dersom de er mangelfulle eller uriktige. Den registrerte kan også be om innsyn i de personopplysninger TFF behandler om dem. Ønsker du å benytte en av disse rettighetene må du sende oss ditt navn, kjennemerke på kjøretøy og fødselsdato. Dette kan du gjøre via mail til , eller via brevpost til Trafikkforsikringsforeningen, Postboks 2551 Solli, 0202 Oslo.

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår behandling av personopplysninger kan du alltid ta kontakt med oss på .

Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger har du alltid adgang til å klage til Datatilsynet.

Nasjonalt register over ansvarsforsikring (TFFAuto)

 

Formål:

TFF er via Bilansvarsloven og Forskrift om Trafikktrygd ilagt av myndighetene å være nasjonalt register over ansvarsforsikringer på kjøretøy. Personopplysninger er følgelig nødvendige for å oppfylle denne lovpålagte plikten, slik at vi kan ha et nasjonalt register over forsikrede kjøretøy. Registeret er hovedkilde for forsikringsstatus i Norge, og viser til enhver tid om og i hvilket forsikringsselskap et kjøretøy er forsikret. Registeret gir også informasjon om størrelsen på trafikkforsikringsavgiften som forsikringsselskapene er forpliktet å betale til staten for forsikrede kjøretøy.

Behandlingsgrunnlag:

TFFs behandlingsgrunnlag er Personvernforordningen art 6 nr 1 bokstav c: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige», herunder Forskrift om trafikktrygd § 1d.

Hvilke personopplysninger som brukes:

De registrerte er i TFFAuto å karakterisere som forsikringstaker, kjøretøyeier eller medeier, eller leasingtaker. Personopplysningene som brukes er: navn, fødselsnummer, telefonnummer, epost, adresse, registreringsnummer på kjøretøy og chassisnummer.

Personopplysningene får vi fra forsikringsselskapene, Statens Vegvesens kjøretøyregister, Folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Sletting:

TFF vil slette eller anonymisere personopplysninger i TFFAuto når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares videre etter loven. Personopplysningene vil som hovedregel oppbevares i 20år.

Utlevering:

Opplysningene i TFFAuto er først og fremst tilgjengelige for forsikringsselskapene slik at de får utført sine lovpålagte oppgaver og drive forsikringsvirksomhet i henhold til forsikringsavtaleloven og forsikringsforetaksloven.

Videre er opplysningene tilgjengelige for de aktører, eksempelvis utvalgte offentlige instanser, som har legitimt behov for informasjonen.

Informasjonssikkerhet:

Det er viktig for TFF å verne personopplysningene og behandle dem fortrolig. Vi bruker egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i TFFAuto for å beskytte all informasjon mot tap, misbruk, uvedkommendes tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse. Tilgang til personopplysningene dine begrenses til de personene som trenger dem for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

Gebyrileggelse for uforsikret motorvogn

 

Formål:

TFF er via Bilansvarsloven og Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv. ilagt av myndighetene å automatisk ilegge gebyr for uforsikrede kjøretøy, og samtidig kreve inn trafikkforsikringsavgift til staten fra uforsikrede etter Forskrift om særavgift. TFF skal sende ut kravet til den som er registrert som eier av motorvognen, og varsle eier av motorvognen elektronisk så snart det fremgår av TFFAuto at motorvognen er uforsikret. TFF skal også håndtere klager på gebyrene. Til forsikringsselskapene gis informasjon om hvor mye trafikkforsikringsavgift de skal kreve inn for et kjøretøy. Vi har derfor behov for å behandle nødvendig personopplysninger for å utføre disse lovpålagte oppgavene.

 

Behandlingsgrunnlag:

TFFs behandlingsgrunnlag er Personvernforordningen art 6 nr 1 bokstav c: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige», herunder Bilansvarsloven § 17a og forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv og forskrift om særavgifter.

Hvilke personopplysninger som brukes:

De registrerte er å karakterisere som forsikringstaker, kjøretøyeier eller medeier. De personopplysninger som brukes er hovedsakelig: navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, epost, registreringsnummer på kjøretøy. I forbindelse med klagesaksbehandling kan andre ustrukturerte opplysninger også forekomme, som: bank og fakturaopplysninger, helseopplysninger og bilder, og eventuelle soningsbekreftelser.

Det er ikke nødvendig å uoppfordret sende sensitiv informasjon for vår håndtering av eventuelle klager på et gebyr du har fått, med mindre du mener dette er en opplysning i saken. Som sensitiv informasjon regnes for eksempel dommer i straffesaker, politisk syn, fagforeningstilknytning, helse, seksualliv og religiøs tro. Derfor bør du ikke sende slik informasjon til oss uoppfordret.

Vi lagrer informasjon om hvilke gebyr du eventuelt har fått. Ved eventuelle klager knyttet til gebyret som du selv har sendt til oss via brev eller e-post, lagres også disse opplysningene.

Sletting:

Personopplysninger vil bli oppbevart i 10år etter at saken er avsluttet.

Utlevering:

Opplysningene innhentet i forbindelse med gebyrileggelse deles med vår innkrevingspartner Kredinor. Deres kundebehandlere har også tilgang til å se informasjon om kjøretøy, eiere og hvor og når et kjøretøy er forsikret, samt klage- og gebyrinformasjon for å kunne besvare spørsmål fra de som har fått gebyr. Det foreligger databehandleravtale mellom TFF og Kredinor.

Etter Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv. § 8 vil klagesaker som ikke får medhold av TFF, bli oversendt for videre behandling hos Finansklagenemnda. Samtlige opplysninger knyttet til klagesaken vil derfor bli oversendt dersom dette skulle være tilfellet.

Skadebehandling

 

Formål:

TFF er via Bilansvarsloven og Forskrift om Trafikktrygd ilagt oppgaven å bære ansvaret for skader voldt av ukjente, utenlandske og uforsikrede motorvogner i Norge, samt oppgaven å garantere for skader forvoldt av norske kjøretøy i utlandet (Grønt Kort samarbeidet). Dette innebærer derfor en rekke saksbehandling på skadesaker, og bruk av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle de lovpålagte oppgavene. Hver enkelt sak blir individuelt håndtert etter norske skadeoppgjørsregler.

Behandlingsgrunnlag:

TFFs behandlingsgrunnlag er Personvernforordningen art 6 nr 1 bokstav c: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige», og art 9 nr 2 bokstav f: «behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.». Herunder Bilansvarsloven § 10 og § 13, Forskrift om trafikktrygd, Skadeerstatningsloven og Grønt Kort avtalen Internal Regulations between Bureaux.

Hvilke personopplysninger som brukes:

De registrerte er å karakterisere som kjøretøyeier, fører, skadelidte og evt vitner. De personopplysninger som brukes er hovedsakelig: navn, adresse, registreringsnummer på kjøretøy, bankkontoopplysninger, helseopplysninger, skadeopplysninger, takst evt med bilder.

Sletting:

Personopplysninger vil bli oppbevart i 20år etter at saken er avsluttet.

Utlevering:

Personopplysningene hentes fra den registrerte selv ved hjelp av epost eller telefon, eller mottas fra motpartens forsikringsselskap. De deles videre med vår databehandler Advokatfirma Riisa & Co som utfører saksbehandlingen på vegne av TFF. Saksbehandlingen foregår i saksbehandlingssystemet Tia Technology som da også er en databehandler i denne prosessen. Personopplysningene kan også deles med våre innkrevingspartnere Lindorff og Sergel, databehandleravtale foreligger. Til slutt kan opplysningene også deles med regressansvarlig i den enkelte sak.

Informasjonssikkerhet:

Det er viktig for TFF å verne personopplysningene og behandle dem fortrolig. Det er innført egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte all informasjon mot tap, misbruk, uvedkommendes tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse. Tilgang til personopplysningene dine begrenses til de personene som trenger dem for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine. Videre innehar saksbehandlingssystemet de sikkerhetstiltak som behandling av sensitive personopplysninger krever.

Overføring til tredjeland:

TFF har avtale med tilsvarende foreninger i 47 land der TFF garanterer for riktig oppgjør dersom norske motorvogner gjør skade i noen av disse landene. Dersom en motorvogn fra et av avtalelandene gjør skade i Norge, skal TFF eller den TFF har bemyndiget, behandle og gjøre opp skaden på vegne av det utenlandske forsikringsselskapet som har ansvarsforsikringen på motorvognen (Grønt Kort-systemet). Dersom en slik sak blir aktuell, kan TFF både dele og motta personopplysninger fra tilsvarende foreninger både i og utenfor EU/EØS området. Grunnlaget for å dele informasjonen er den multilaterale avtalen Internal Regulations between Bureaux.

Grensepolise

 

Formål:

TFF er via Bilansvarsloven og Forskrift om Trafikktrygd ilagt oppgaven å sikre særskilt- og utenlandskregistrerte kjøretøy med gyldig trafikkforsikring. TFF utsteder derfor gjennom tollvesenet grenseforsikring (trafikkforsikring) til eiere av utenlandske motorvogner, som ikke omfattes av Grønt Kort-systemet, for kjøring innenfor EØS-området (og Sveits) dersom slik forsikring ikke allerede var kjøpt før grensepassering inn i Norge.  TFF har også ansvaret for skader slike motorvogner volder under kjøring i Norge.

Behandlingsgrunnlag:

TFFs behandlingsgrunnlag er Personvernforordningen art 6 nr 1 bokstav c: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige», herunder Forskrift om trafikktrygd § 1, 2. ledd.

Hvilke personopplysninger som brukes:

De registrerte er å karakterisere som forsikringstagere. De personopplysninger som brukes er hovedsakelig: navn, adresse, registreringsnummer og chassisnummer på kjøretøy, telefonnummer og epost. Opplysningene hentes fra den registrerte selv, og legges manuelt inn i systemet av tollvesenet.

Sletting:

Personopplysninger vil bli oppbevart i 20år etter at saken er avsluttet.

Utlevering:

Tollvesenet foretar mye av prosessen for TFF, og databehandleravtale foreligger derfor. Dersom det oppstår en skade forvoldt av kjøretøyet kan personopplysningene bli utlevert til politiet og forsikringsselskap.