Om TFF

Trafikkforsikringsforeningen er en norsk organisasjon som ble etablert i 1927 og har som formål å sikre erstatning til skadelidte etter trafikkulykker. Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Trafikkforsikringsforeningen utfører en rekke lovpålagte oppgaver, blant annet som erstatningsorgan for skader forvoldt av uforsikrede, ukjente, eller utenlandske motorvogner og som informasjonssenter.

Foreningen er også ansvarlig for å innkreve gebyr for uforsikret motorvogn, og drifter TFFAuto som er forsikringsbransjens felles IT-system for forsikringsinformasjon for motorvogner. TFFAuto mottar også informasjon om motorvogner og eiere fra Kjøretøyregisteret som forvaltes av Statens vegvesen. Alle trafikkforsikringsselskaper i Norge bruker TFFAuto.

Gebyrordning

Trafikkforsikringsforeningen er ilagt oppgaven å kreve inn gebyr fra uforsikrede kjøretøyeiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a. For mer informasjon om ordningen, se vår temaside om gebyr.

Grønt Kort-samarbeid

TFF har avtaler med tilsvarende foreninger i 44 land der TFF garanterer for riktig oppgjør dersom norske motorvogner gjør skade i noen av disse landene. Dersom en motorvogn fra  et av avtalelandene gjør skade i Norge, skal TFF eller den TFF har bemyndiget,  behandle og gjøre opp skaden på vegne av det utenlandske forsikringsselskapet som har ansvarsforsikringen på motorvognen (Grønt Kort-systemet).

Avtalen – Internal Regulations between Bureaux – regulerer forholdet  mellom de nasjonale trafikkforsikringsforeningene og omfatter følgende to elementer:

1. Uniform Agreement, som innebærer at et forsikringsbevis – Grønt Kort – utstedt av et lands trafikkforsikringsforening garanterer for riktig erstatningsoppgjør etter skader voldt i et annet medlemsland av et motorkjøretøy forsikret i et av utstedende trafikkforsikringsforenings medlemsselskaper.

Foreningene i avtalelandene har etablert et samarbeidsorgan under navnet Council of Bureaux. I tillegg til Norge er følgende land med:

Albania, Andorra, Azerbaijan, Belgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Israel, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Lichtenstein, Luxemburg, F.Y.R.O.M. (Makedonia), Malta, Marokko, Moldova, Montenegro, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Serbia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tunisia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og Østerrike.

2. Multilateral Agreement, som er en generell garantioverenskomst (ikke-kontroll av "grønt-kort" ved grensen) ved at nasjonalt registreringsnummer på motorvognen er bevis for gyldig trafikkforsikring, og omfatter per 15.12.2022 følgende land: De 27 medlemslandene i EU i tillegg til Andorra, Bosnia & Herzegovina, Island, Lichtenstein, Montenegro, Serbia, Storbritannia, Sveits og Norge.

Garantifond

I egenskap av garantifond har TFF ansvaret for skader voldt av ukjente eller uforsikrede motorvogner i Norge i medhold av bilansvarslovens § 10.

Grenseforsikring

Videre utsteder TFF grenseforsikring (trafikkforsikring) til eiere av utenlandske motorvogner, som ikke omfattes av Grønt Kort-systemet, for kjøring innenfor EØS-området (og Sveits) dersom slik forsikring ikke allerede var kjøpt før grensepassering inn i Norge.  TFF har også ansvaret for skader slike motorvogner volder. Det er tollvesenet som utsteder grenseforsikringen på vegne av TFF.

Andre funksjoner

TFF er tillagt funksjonen som erstatningsorgan, informasjonssenter og sentralorgan i henhold til EUs 4. og 5. motorforsikringsdirektiv.

Personer som har vært involvert i trafikkulykker med utenlandsk kjøretøy kan henvende seg til TFF for å få opplyst hvor kjøretøyet er forsikret.

Som erstatningsorgan vil TFF tre inn og behandle skader der et utenlandsk forsikringsselskaps norske representant ikke oppfyller sine forpliktelser etter overnevnte EU direktiv.