Vedtekter

for Trafikkforsikringsforeningen, senest endret på årsmøtet 12. juni 2023.

Vedtekter 2023 i .pdf-format

§ 1 - MEDLEMMER

Trafikkforsikringsforeningen, heretter kalt Foreningen, er en sammenslutning av alle forsikringsgivere som overensstemmende med § 1 a nr. 3 i forskrift om trafikktrygd m.v. plikter å være medlem av Foreningen, jfr. bilansvarslovens §§ 10 og 17. Dens forretningssted er Oslo.

Medlemsselskapene er gjennom medlemskapet forpliktet til å ivareta alle lovmessige forutsetninger for virksomheten.

Medlemmer som ikke har hatt kjøretøy registrert forsikret i TFFAuto i et kalenderår, regnes som passive medlemmer det året.

§ 2 - MEDLEMMENES PLIKTER

Foreningens medlemmer plikter å delta i Foreningens samlede virksomhet, jfr. § 3.

§ 3 - FORMÅL OG VIRKSOMHET
Foreningen skal:

1. Lovpålagte oppgaver i forbindelse med Bilansvarslova og Vegtrafikkloven

a. bære ansvaret for skader voldt av ukjente og uforsikrede motorvogner i henhold til bilansvarslovens § 10

b. kreve inn gebyr fra uforsikrede motorvogneiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a

c. utstede grenseforsikringsbevis når slikt bevis ikke allerede foreligger for utenlandske motorvogner under kjøring i EØS-stat i henhold til forskrift om trafikktrygd m.v. av 01.04.1974 nr. 3 § 1, 2. ledd jf. § 1 a nr. 4 og under kjøring i Sveits (Bilansvarslova)

d. forsikre motorvogner som skal være særskilt registrert i henhold til forskrift av 28.03.1967 nr. 9350 § 6 (Vegtrafikkloven)

2. Internasjonale forpliktelser gitt av «Grønt kort-systemet» mv.

a. stå som utsteder av «Grønt kort» (internasjonalt forsikringsbevis) for norskregistrerte motorvogner og garantere for disse under kjøring i utlandet i overensstemmelse med Internal Regulations Section II

b. garantere - uten utstedelse av «Grønt kort» - for motorvogner hjemmehørende i Norge under kjøring i de land hvor Internal Regulations Section III gjelder

c. være behandlende byrå for skade voldt i Norge av utenlandske motorvogner i henhold til Grønt Kort-systemets Internal Regulations,

d. garantere for norske motorvogner under kjøring i Danmark, Finland og Sverige i henhold til overenskomster av 31.10.2006 med de tilsvarende trafikkforsikringsforeninger i disse land

e. støtte den internasjonale motorvogntrafikk i forsikringsmessig henseende og representere norsk trafikkforsikring i internasjonal sammenheng

3. Lovpålagte oppgaver gitt i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2021/2118, (jf. forskrift om trafikktrygd m.v. av 01.04.1974 nr. 3)

a. virke som nasjonalt forsikringsbyrå etter artikkel 6, (§ 1a nr. 3)

b. virke som informasjonssenter etter artikkel 23, (§ 1d)

c. virke som erstatningsorgan etter artikkel 24, (§ 1e)

d. kunne virke som skaderepresentant etter artikkel 21 (§ 1c)

e. virke som sentralorgan etter artikkel 26, (§ 1d)

f. virke som insolvensorgan etter artikkel 10a og 25a (Trer i kraft når lovendringen og forskriften trer i kraft)

4. Øvrige oppgaver

a. etablere, vedlikeholde, videreutvikle, drifte og administrere systemer, databaser, infrastruktur, prosesser mv. som faller naturlig innenfor Foreningens virksomhet. Disse oppgavene omfatter både lovpålagte og andre oppgaver som medlemmene anser hensiktsmessig løses i fellesskap.

b. koordinere samarbeidet mellom myndighetene og medlemmene, mellom medlemmene samt overfor andre aktører på områder som faller naturlig innenfor Foreningens virksomhet.

§ 4 - ÅRSMØTE

Årsmøtet er Foreningens høyeste organ. Alle medlemmer kan delta.

Årsmøte holdes hvert år, etter regnskapslovens bestemmelser, innen utgangen av juni måned. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallelsen angir de emner som skal behandles. Årsmøtet behandler styrets beretning og regnskap, foretar valg av styre, herunder styreleder, og Foreningens revisor, og behandler de saker som er besluttet forelagt. Forslag som skal fremlegges for årsmøtet, må være kommet inn til styret innen 01.04.

Styreleder leder årsmøtet.

Styret kan beslutte at ekstraordinært årsmøte skal holdes. Minst 10% av medlemmene kan forlange ekstraordinært årsmøte. Medlemmer innen samme konsern regnes i denne forbindelse som ett medlem. Bestemmelsene i denne paragraf og i § 5 gjelder også for ekstraordinært årsmøte.

§ 5 - STEMMERETT M.M.

Bare medlemmer som har kjøretøy registrert forsikret i TFFAuto i foregående kalenderår har stemmerett på årsmøtet. Den som er utpekt av selskapet til å møte på årsmøtet og avgi stemme må enten være fast ansatt i selskapet eller fremlegge skriftlig fullmakt fra det selskap vedkommende representerer. Ingen kan representere mer enn ett selskap, dog kan en representant representere flere selskaper innen samme konsern.

På årsmøtet har medlemmene stemmerett i forhold til markedsandel i prosent basert på medlemmets gjennomsnittlige antall forsikrede kjøretøy i TFFAuto

Medlemmenes antall stemmer beregnes slik:

- Inntil 1% av antall kjøretøy gir én stemme.
- Inntil 2% av antall kjøretøy gir to stemmer.
- Inntil 3% av antall kjøretøy gir tre stemmer.
- Inntil 4% av antall kjøretøy gir fire stemmer.
- Inntil 6% av antall kjøretøy gir fem stemmer.

Videre gis medlemmene én stemme i tillegg for hver påbegynt 2% av antall kjøretøy utover 6%. Det antall stemmer som fremkommer etter denne beregning er foreningens totale stemmetall. Et medlem eller medlemmer i samme konsern kan ikke avgi stemmer for mer enn 20% av stemmetallet.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, dog trenger vedtektsendringer 2/3 flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§ 6 - STYRET

Styret leder Foreningens virksomhet. Styret består av styreleder og inntil 8 styremedlemmer hvorav 2 medlemmer velges etter spesifikk kompetanse. Foreningens adm. direktør er ikke medlem av styret. Adm. direktør har møteplikt og talerett på styremøtene. Styrets medlemmer, herunder styrelederen, velges for 2 år og kan gjenvelges. Styrelederen kan ikke, etter å ha fungert i 3 sammenhengende perioder, gjenvelges som styreleder før etter tidligst 1 år. Nestleder velges av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§ 7 - FAGUTVALG, ARBEIDSGRUPPER MV.

Styret kan nedsette fagutvalg, arbeidsgrupper mv. etter behov. Styret fastsetter arbeidsområde og funksjonstid.

§ 8 - REGNSKAP

Regnskap føres i samsvar med god regnskapsskikk og i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt etter de vedtak årsmøtet eller styret fatter.

I regnskapet fremkommer separate tall for hvert selvstendig område innenfor Foreningen, det vil si skader voldt av ukjente og uforsikrede motorvogner samt skader voldt av utenlandske motorvogner.

§ 9 – KOSTNADSDEKNING OG UTLIGNING

Innkrevd gebyr skal i samsvar med forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn «utelukkende brukes til å dekke Trafikkforsikringsforeningens drifts- og inndrivingskostnader, kostnader for skader som forårsakes av uforsikrede motorvogner, kostnader for skader som forårsakes av uidentifiserte motorvogner, og avgifter til staten».

Av Stortingsvedtak fremkommer at «til dekning av kostnadene for økt antall skader, vil det særlig i de første årene være behov for et overskudd for avsetning til skader som ikke blir gjort opp i skadeåret».

Foreningens kostnader som ikke dekkes av innkrevd gebyr, kan dekkes via forskuddsinnkalling fra medlemmene, fordelt etter markedsandel i prosent basert på medlemmets gjennomsnittlige antall forsikrede kjøretøy slik dette fremkommer i TFFAuto foregående kalenderår.

Tilgodehavende hos medlemsselskapene pr 31.12.17 vil inntil videre bli stående som en reserve for oppdekning av tidligere inntrufne skader.

Utligning av innkrevd forskudd skal skje etterfølgende år, når endelig fordeling av erstatningsutbetalinger pr årgang er klar. Erstatninger som Foreningen utbetaler i henhold til bilansvarslovens § 10 på skadeår 2017 og tidligere, skal utlignes på medlemmene i forhold til deres opptjente premie (før reassuranse) i direkte norsk trafikkforsikring i vedkommende skadeår. For utbetalinger gjeldende skadeår 2018 og senere, utlignes erstatningene fordelt etter markedsandel i prosent basert på medlemmets gjennomsnittlige antall forsikrede kjøretøy slik dette fremkommer i TFFAuto i vedkommende skadeår.

§ 10 - FORDELING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD

Eventuelt overskudd av innkrevd gebyr skal i samsvar med Stortingsvedtak kunne «avskrives mot de avsetninger Foreningen har for inntrufne, men ennå ikke meldte skader og meldte, men ennå ikke oppgjorte skader».

Overskudd av innkrevd gebyr skal ikke utlignes på medlemmene.

Dersom det for innkalt forskuddsbetaling fra medlemmene blir et overskudd/underskudd knyttet til skader forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy, skal dette utlignes på medlemmene fordelt etter markedsandel i prosent basert på medlemmets gjennomsnittlige antall forsikrede kjøretøy slik dette fremkommer i TFFAuto foregående kalenderår.

Årsmøtet bestemmer om årets overskudd/underskudd på forskuddsinnkalling fra medlemmene skal utbetales/ innkreves.

§ 11 - REGRESS

Der regress mot et enkelt selskap kan være aktuelt, skal Foreningen løpende orientere selskapet om saksbehandlingen.

Det enkelte selskap er forpliktet til å godkjenne de disposisjoner Foreningen har truffet før det var endelig avgjort at skaden skulle belastes selskapet.

Hvis Foreningen i henhold til avgitt garanti for norske motorvogners kjøring utenfor Norge blir påført erstatningsansvar utover det som det enkelte selskap med reassurandører kan betale, blir ansvaret fordelt mellom medlemsselskapene i forhold til markedsandel i prosent basert på medlemmets gjennomsnittlige antall forsikrede kjøretøy i TFFAuto i vedkommende skadeår.

§ 12 – UTMELDING

Et medlem kan melde seg ut av Foreningen når det ikke lenger har forsikrede kjøretøy registrert i TFFAuto. Utmeldelsen skal skje ved bekreftet oversendt e-post til tff@finansnorge.no og skjer med virkning fra utløpet av det året utmeldelsen er inngitt.

Et medlem som har trådt ut av Foreningen hefter for de forpliktelser det har pådratt seg som medlem og er pliktig til, dersom ikke annet er avtalt, å stille sikkerhet, godkjent av styret for sine forpliktelser.

Et uttredende medlem har ikke krav på andel av Foreningens eventuelle kapital.

§ 13 - VOLDGIFT

Hvis det oppstår tvist mellom Foreningen og et medlem, avgjøres tvisten ved voldgift. Hvis vedkommende medlem og Foreningen ikke blir enige om hvem som skal overlates voldgiftsvervet, oppnevner Justitiarius i Oslo byrett 3 voldgiftsdommere hvis ikke begge parter er enige om at de kun ønsker én voldgiftsdommer. Voldgiftsretten avgjør med bindende virkning hvorledes omkostningene ved voldgiften fordeles mellom partene, eller om den ene part skal bære disse i sin helhet.