Forsikringsplikt for motorvogner

Alle registrerte motorvogner skal ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Fra 1. januar 2023 må alle elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner også ha ansvarsforsikring. Elsparkesykler benyttet til utleie måtte ha ansvarsforsikring allerede fra 1. september 2022.

Registreringspliktige kjøretøy - forsikringsplikt

Det følger av bilansvarslova § 15 første punktum at motorvogn​ som er registrert eller skulle vært registrert eller ha kjennemerke etter vegtrafikklova, skal eieren forsikre.

Unntak fra forsikringsplikten - bilansvarslova gjelder ikke for:

1) Motorvogner som har en maks fart på 10 km/t

2) Elektriske sykler 

3) Motorvogn som faller inn under unntakene i Bilansvarslova § 2:

  • Motorvogna vert nytta til anna enn køyredoning
  • Motorvogn som var forsvarleg fråsegsett utenfor gate, vei eller andre steder der allmennheten kan ferdes
  • Motorvogn i trenings- eller konkurransekjøring
  • Atomskader

4) Ikke-registreringspliktig motorvogner når de ikke brukes på en slik måte at den kan forvolde skader som faller inn under bilansvaret 

Lovlig uregistrerte (ikke-registreringspliktig) kjøretøy

For kjøretøy som ikke er registrert eller skulle vært registrert følger det av bilansvarslova § 15 annet punktum (etter lovendringene) at:

Anna motorvogn skal eigaren trafikktrygda om han let vogna verta brukt, faren med eller fråsegsett på slik vis at det kan koma opp skadebotkrav etter denne lova.

Dette innebærer at eier selv må vurdere hvorvidt kjøretøyet skal forsikres. Forsikringsplikten inntrer når kjøretøyet blir brukt, kjørt eller hensatt på en slik måte at den kan gjøre skade som faller inn under loven. Dette kan være en vanskelig vurdering for eier å ta ettersom det ikke er mulig å se for seg alle skadescenarioer som kan oppstå, og derfor anbefales det å forsikre slike kjøretøy. Dette gjelder for eksempel elsparkesykler eller kjøretøy som befinner seg på lukket område.

Skulle et uforsikret ikke-registreringspliktig kjøretøy gjøre skade, vil TFF stå for skadebehandlingen og i hvert enkelt tilfelle vurdere regress mot kjøretøyeier.