Er du uenig i gebyret?

Opplysninger om klagemuligheter

Dersom du har mottatt gebyr, men er uenig, kan du klage på gebyret. Vi anbefaler at du leser våre vanlige spørsmål og svar først for informasjon om hvilke opplysninger og dokumentasjon vi trenger fra deg for å kunne ta stilling til din klage.

Aktuelle spørsmål og svar om gebyret

Du mener at kjøretøyet er forsikret

TFF mottar informasjon om et kjøretøy er forsikret eller ikke fra forsikringsselskapene i TFFAuto. Dersom du mener at du har ansvarsforsikring for ditt kjøretøy bør du derfor kontakte ditt forsikringsselskap slik at de kan rette opp i forholdet. Hvis det viser seg at du var forsikret, vil vi ettergi gebyret automatisk når forsikringsselskapet har oppdatert våre systemer. Da trenger du ikke sende inn en klage. Dersom du mener forsikringsselskapet har gjort en feil bør du sende en klage direkte til ditt forsikringsselskap.

Dersom du ønsker å klage på gebyret må du legge ved dine forsikringspapirer. TFF vil deretter sende klagen til forsikringsselskapet for uttalelse. Dersom du var forsikret, vil vi ettergi gebyret. Om du ikke var forsikret vil klagen ikke tas til følge.

Du har vraket eller avregistrert kjøretøyet

Forsikringsplikten opphører fra den dagen kjøretøyet registreres som vraket eller avregistrert i Kjøretøyregisteret. Har du vraket eller avregistrert kjøretøyet ditt må du derfor kontakte Statens vegvesen slik at dette registreres i Kjøretøyregisteret. Om det viser seg at kjøretøyet var vraket eller avregistrert i gebyrperioden vil vi ettergi gebyret automatisk når dette registreres i Kjøretøyregisteret. Da trenger du ikke sende inn en klage.

Dersom du ønsker å klage på gebyret må du legge ved dokumentasjon på når kjøretøyet ble avregistrert eller vraket. Uten slik dokumentasjon må TFF forholde seg til de opplysningen som fremgår av Kjøretøyregisteret.

Du har kjøpt et kjøretøy/blitt ny eier

Kjøper blir registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret den datoen alle parter (selger, kjøper og eventuelle medeiere) har godkjent salgsmeldingen på nett eller når salgsmelding på papir registreres i Statens vegvesens system av saksbehandler på trafikkstasjonen. Dette omtales som vedtaksdato for eierskifte.

Trafikkforsikringsforeningen forholder seg til vedtaksdatoen som fremkommer i Kjøretøyregisteret. Det er denne datoen som er gjeldende for når du som ny eier blir forsikringspliktig. Tidligere eiers/selgers forsikringsplikt opphører fra dagen før vedtaksdato for eierskifte, og en eventuell forsikring på tidligere eier trekkes da automatisk. Som ny eier må du betale gebyr for hvert påbegynte døgn fra og med vedtaksdato for eierskifte, med mindre kjøretøyet blir forsikret innen tre døgn fra og med vedtaksdatoen.

Det følger av bilansvarslova § 17 a og forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv. § 4 at det ilegges gebyr dersom kjøretøyet har vært uforsikret i minst tre påbegynte døgn fra og med vedtaksdato. Når fristen regnes for hvert påbegynte døgn vil det si at hvilket klokkeslett i løpet av døgnet en salgsmelding ble levert og godkjent ikke vil påvirke når på døgnet fristen for å forsikre kjøretøyet utløper. Fristen utløper ved utløpet av døgn 3. Det differensieres heller ikke mellom virkedager og helg eller helligdager. Dersom salgsmelding ble levert og godkjent på en fredag må altså kjøretøyet bli forsikret innen utløpet av påfølgende søndag. Dette er også fast praksis i Finansklagenemnda, og en klage på slikt grunnlag vil ikke tas til følge.

To eksempler

Tilfelle 1 – du kjøper ikke forsikring innen tre døgn og blir ilagt gebyr

  • Påbegynt døgn 1 – Du kjøper et kjøretøy og blir registrert som eier (vedtaksdato)
  • Påbegynt døgn 2 - Kjøretøyet er fortsatt uforsikret
  • Påbegynt døgn 3 – Siste frist for å forsikre kjøretøyet for å unngå gebyr er kl.23:59 døgn 3
  • Påbegynt døgn 4 – Gebyr blir ilagt fra og med døgn 1 og frem til kjøretøyet blir forsikret

Tilfelle 2 – du kjøper forsikring innen tre døgn og blir ikke ilagt gebyr

  • Påbegynt døgn 1 – Du kjøper et kjøretøy og blir registrert som eier (vedtaksdato)
  • Påbegynt døgn 2 – Kjøretøy er fortsatt uforsikret
  • Påbegynt døgn 3 – Du forsikrer kjøretøyet i løpet av døgnet og unngår gebyr

Du har solgt kjøretøyet

Dersom du har solgt kjøretøyet må du påse at salgsmeldingen (melding om eierskifte) er sendt inn korrekt og at kjøper har godkjent salgsmeldingen. Det er selgers ansvar å påse at korrekt salgsmelding er godkjent også av kjøper, og sendt inn til Statens vegvesen innen tre dager. Hvis ny eier ikke samarbeider, må du ta kontakt med Statens vegvesen.

Din forsikringsplikt som selger/tidligere eier opphører dagen før vedtaksdato (dato for eierskifte), og en eventuell forsikring trekkes da automatisk.

Dersom du ønsker å klage på gebyret må du legge ved dokumentasjon hvor kjøper/ny eier bekrefter når vedkommende overtok kjøretøyet, normalt gjennom kopi av kjøpekontrakt.

Du har levert kjøretøyet til kondemnering

Har du levert kjøretøyet ditt til kondemnering må du kontakte ditt forsikringsselskap og påse at de sender inn salgsmeldingen til Statens vegvesen.

Dersom det viser seg at forsikringsselskapet hadde kondemnert kjøretøyet før det ble uforsikret vil vi ettergi gebyret når forsikringsselskapet har registrert salgsmeldingen.

Dersom du vil klage på gebyret må du legge ved kvittering for kondemneringen av kjøretøyet.

Kjøretøyet ditt er ikke i bruk/er i ustand

Etter bilansvarslova § 15 skal alle registreringspliktige motorvogner være forsikret. Det at en motorvogn ikke er i bruk fritar ikke eieren fra forsikringsplikten. Det er først når kjøretøyet vrakes eller avregistreres at forsikringsplikten opphører. Dersom kjøretøyet avregistreres, må det ikke kjøres eller brukes på noen måte.

En klage på dette grunnlag vil derfor ikke tas til følge.

Du hadde ikke forsikring grunnet forhold utenfor din kontroll

Trafikkforsikringsforeningen kan ettergi gebyret helt eller delvis dersom brudd på plikten til å kjøpe forsikring må anses unnskyldelig som følge av forhold utenfor din kontroll. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom alvorlig sykdom gjorde deg helt ute av stand til å kjøpe/fornye forsikring.

Dersom du klager på dette grunnlaget, er det ditt ansvar å sannsynliggjøre og dokumentere at brudd på forsikringsplikten skyldtes forhold utenfor din kontroll. Ved sykdom må utfyllende legeattest legges ved klagen.

Eier av kjøretøyet er død

Dersom du er gjenlevende ektefelle eller arving til en som har fått gebyr for uforsikret motorvogn, bør du forsikre eller avregistrere kjøretøyet.

Dersom boet skiftes privat, står arvingene ansvarlig for avdødes gjeld.

Informasjon om overføring av eierskap på et kjøretøy ved dødsfall finner du hos Statens vegvesen

Dersom du som gjenlevende ektefelle eller arving av eier ønsker å klage på gebyret må du legge ved skifteattest og eventuell annen dokumentasjon.

Politiet har avskiltet kjøretøyet, men det er ikke avregistrert i motorvognregisteret

Du må få politiet til å levere skiltene til Statens vegvesen hvis de ikke allerede er innlevert.

Hvis skiltene er innlevert til Statens vegvesen, men kjøretøyet ikke er avregistrert, må du anmode om at Statens vegvesen avregistrerer på datoen skiltene ble tatt av politiet. Dersom dette ikke er mulig må du be politiet om en formell bekreftelse på når skiltene ble tatt og sende denne til oss ved å registrere en klage.

Det er levert inn falsk salgsmelding (ID-tyveri)

Dersom noen har benyttet din identitet til å kjøpe et kjøretøy må du anmelde forholdet til politiet, og du må søke om at Statens vegvesen kansellerer salgsmeldingen. Dersom Statens vegvesen kansellerer salgsmeldingen, vil TFF motta en melding om dette direkte fra Kjøretøyregisteret.

Dersom Statens vegvesen ikke kan kansellere salgsmeldingen må du sørge for å avregistrere kjøretøyet, og oversende mottatt dokumentasjon fra politiet til TFF ved å registrere en klage.

Kjøretøyet er beslaglagt av politiet eller namsmannen

Du må sørge for at politiet/namsmannen leverer inn skiltene til Statens vegvesen.

Du må sende en bekreftelse fra politiet/namsmannen på at kjøretøyet er beslaglagt til TFF ved å registrere en klage. Det må fremgå hvilken dato kjøretøyet ble beslaglagt, at det fortsatt er beslaglagt og om du har tilgang til å ta av skiltene eller ikke.

Kjøretøyet er stjålet

Når et kjøretøy er stjålet er det anmeldelsesdatoen til politiet som er avgjørende, og ikke datoen kjøretøyeier mener kjøretøyet ble stjålet.

Du må derfor melde kjøretøyet stjålet til politiet snarest mulig, og påse at dette meldes inn og etterlyses i politiets datasystem ELYS slik at det sendes melding om at kjøretøyet er stjålet/etterlyst til Kjøretøyregisteret og TFFAuto.

Dersom du tidligere har meldt kjøretøyet stjålet uten at det ble registrert i ELYS, må du be om at politiet registrerer anmeldelsen i ELYS, og be om en bekreftelse på når kjøretøyet første gang ble meldt stjålet og at anmeldelsen ved en feil ikke ble registrert i ELYS. Registreringsnummeret må fremkomme på bekreftelsen.

Bekreftelsen må sendes til TFF ved å registrere en klage.

Kjøretøyet kan ikke avregistreres fordi skiltene er tapt/forsvunnet

Du må melde skiltene tapt til politiet og levere tapsmeldingen til Statens vegvesen.

Kjøretøyet er ifølge Kjøretøyregisteret gjenfunnet, men du har ikke fått informasjon om dette

Du må kontakte politiet og spørre om hvor kjøretøyet befinner seg. Dersom du ved en feil ikke har fått informasjon av politiet om at kjøretøyet er gjenfunnet må du be om bekreftelse fra politiet på når du først ble informert om dette og sende dokumentasjonen til TFF ved å registrere en klage.

Du bør forsikre kjøretøyet snarest.

Kjøretøyet er ført ut av landet

Det anbefales at skiltene leveres inn til Statens vegvesen før kjøretøyet føres ut av landet. Dersom dette ikke er gjort, og kjøretøyet ikke har status som utført i Kjøretøyregisteret, må du eller utenlandsk registreringsmyndighet legge frem dokumentasjon overfor Statens vegvesen slik at kjøretøyet kan merkes som utført eller avregistrert på korrekt dato.

Dersom Statens vegvesen ikke kan oppdatere Kjøretøyregisteret av tekniske årsaker, må du be om et formelt vedtak for når kjøretøyet ble utført/avregistrert i Norge. Du sender brevet fra Statens vegvesen til TFF ved å registrere en klage.

Merk at et kjøretøy som er registrert i det norske Kjøretøyregisteret, og som ikke har blitt avregistrert før utførsel, er forsikringspliktig i Norge frem til kjøretøyet blir registrert i et annet land. Dersom du likevel har forsikret kjøretøyet i utlandet frem til omregistrering har funnet sted må du sende oss kopi av forsikringspapirene ved å registrere en klage.

Kjøretøyet er abandonert

Dersom eier av kjøretøyet er konkurs og du som bobestyrer har abandonert kjøretøyet tilbake til skyldner eller til panthaver, må kjøretøyet registreres på den nye eieren. En gyldig abandoneringserklæring kan erstatte melding om eierskifte og legitimasjonskravet. Eierskiftet meldes ved å sende en salgsmelding på Din siden hos Statens vegvesen, der du bruker «Eierskifte i forbindelse med dødsfall, konkurs eller lignende».

Du må legge ved bobestyreroppnevnelse og abandoneringserklæringen. Abandoneringserklæringen må inneholde konkursboets navn og organisasjonsnummer, samt fullt navn og personnummer/organisasjonsnummer på den som det abandoneres til og fullt navn til bobestyrer. Videre må det også fremgå tilstrekkelig angivelse av hvilken eiendel som abandoneres og dato og klokkeslett for abandoneringen, samt kjøretøyets kjennemerke og/eller understells nummer. Du kan lese mer om konkurs og omregistrering på Statens vegvesens nettsider.

Merk at dersom kjøretøyet skal abandoneres tilbake til skyldner, og det ikke er gjort endringer i Kjøretøyregisteret tidligere i forbindelse med behandlingen av konkursen behøver ikke boet å foreta seg noe. Boet er ansvarlig for gebyret frem til abandoneringstidspunktet.

Slik klager du

Du kan klage på gebyret ved å logge inn på Min side, klikke på referansenummeret du ønsker å klage på og deretter «Klag på gebyret». Det er viktig at du registrerer klage på den eller de referansene du er uenig i.

Klagefrist

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt gebyrkravet har kommet frem til den gebyrpliktige. TFF kan likevel ta din klage til behandling så lenge du ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage. Du må i så fall redegjøre for hvorfor du har klaget for sent og legge ved relevant dokumentasjon, hvis ikke kan din klage avvises.

Dersom TFF tar din klage helt eller delvis til følge vil TFF ettergi gebyrkravet tilsvarende. Dersom TFF fastholder ileggelsen av gebyret, vil klagen sendes videre til Finansklagenemnda som er klageinstans. Finansklagenemnda kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter. Finansklagenemndas vedtak i klagesak eller vedtak om å avvise klagen, kan ikke påklages.

Når Finansklagenemnda har ferdigbehandlet klagen, vil de sende svar til deg, med kopi til TFF. Dersom du får medhold i hele eller deler av klagen, vil TFF ettergi gebyrkravet tilsvarende.

Innkrevingen av gebyret stanses midlertidig til det er fattet en endelig avgjørelse i saken. Dersom kjøretøyet fortsatt er uforsikret vil likevel daglig gebyr fortsette å påløpe selv om du har sendt inn klage. Vi gjør oppmerksom på at du må betale gebyr for hele den uforsikrede perioden hvis TFF eller Finansklagenemnda ikke tar klagen til følge.