Til deg som har fått gebyr

Du har fått gebyr fordi ditt kjøretøy har vært uforsikret i tre døgn eller mer.

Du må betale gebyr hver dag frem til du forsikrer eller avregistrerer kjøretøyet.

Gebyret er lovfestet i bilansvarslova § 17 a. Det følger av § 17 a at dersom et kjøretøy ikke er forsikret etter bilansvarslova § 15 skal eieren betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen.

Hva kan du gjøre dersom...

Du mener at du er forsikret

 1. Dersom du mener at du har ansvarsforsikring for ditt kjøretøy bør du kontakte ditt forsikringsselskap slik at de kan rette opp i forholdet.
 2. Hvis det viser seg at du var forsikret, vil vi ettergi gebyret automatisk når forsikringsselskapet har oppdatert våre systemer.
 3. Dersom du likevel ønsker å sende inn en klage må du legge ved dine forsikringspapirer.
 4. TFF vil deretter sende klagen til forsikringsselskapet for uttalelse.
 5. Dersom du var forsikret, vil vi ettergi gebyret.
 6. Om du ikke var forsikret, vil klagen ikke tas til følge.

Du har vraket eller avregistrert kjøretøyet

 1. Forsikringsplikten opphører fra den dagen kjøretøyet registreres som vraket eller avregistrert i Kjøretøyregisteret.
 2. Har du vraket eller avregistrert kjøretøyet ditt må du kontakte Statens vegvesen slik at dette registreres i Kjøretøyregisteret.
 3. Om det viser seg at kjøretøyet var vraket eller avregistrert i gebyrperioden, vil vi ettergi gebyret automatisk når dette registreres i Kjøretøyregisteret. Da trenger du ikke å sende inn en klage. 

Du har kjøpt kjøretøyet/er ny eier

 1. Kjøper blir eier av kjøretøyet den datoen alle parter (selger, kjøper og eventuelle medeiere) har godkjent salgsmeldingen på nett (vedtaksdato).
 2. Ved bruk av salgsmelding på papir blir vedtaksdato tidspunktet salgsmeldingen registreres i Statens vegvesens Kjøretøyregister.
 3. Trafikkforsikringsforeningen forholder seg til vedtaksdatoen som fremkommer i Kjøretøyregisteret.
 4. Tidligere eiers/selgers forsikringsplikt opphører dagen før vedtaksdato (dato for eierskifte), og en eventuell forsikring på tidligere eier trekkes da automatisk.
 5. Forsikringsplikten for ny eier/kjøper oppstår fra og med vedtaksdato. Det betyr at ny eier må kjøpe egen forsikring på kjøretøyet.
 6. Det ilegges gebyr dersom kjøretøyet har vært uforsikret i minst tre påbegynte døgn fra og med vedtaksdato. (Klokkeslett for når salgsmelding ble levert vil ikke påvirke når forsikringsplikten oppstår). Dette følger av bilansvarslova § 17 a med forskrift

Du har solgt kjøretøyet

 1. Dersom du har solgt kjøretøyet må du påse at salgsmeldingen (melding om eierskifte) er sendt inn korrekt og at kjøper har godkjent salgsmeldingen. Det er selgers ansvar å påse at korrekt salgsmelding er godkjent også av kjøper, og sendt inn innen tre dager.
 2. Din forsikringsplikt som selger/tidligere eier opphører dagen før vedtaksdato (dato for eierskifte), og en eventuell forsikring trekkes da automatisk. Dette følger av bilansvarslova § 17 a med forskrift

Du har levert kjøretøyet til kondemnering

 • Har du levert kjøretøyet ditt til kondemnering må du kontakte ditt forsikringsselskap og påse at de sender inn salgsmeldingen til Statens vegvesen.
 • Dersom det viser seg at forsikringsselskapet hadde kondemnert kjøretøyet før det ble uforsikret vil vi ettergi gebyret når forsikringsselskapet har registrert salgsmeldingen
 • Dersom du fortsatt vil klage på gebyret må du legge ved kvittering for kondemneringen av kjøretøyet.

Kjøretøyet ikke er i bruk

 • Dersom kjøretøyet ditt ikke er i bruk, må du avregistrere eller forsikre det.
 • Etter bilansvarslova § 15 skal alle registreringspliktige motorvogner være forsikret. Det at en motorvogn ikke er i bruk fritar ikke eieren fra forsikringsplikten.
 • En klage på dette grunnlag vil ikke tas til følge.

Du står som eier av et kjøretøy du ikke har tilgang til/har solgt

 • Dersom du står registrert som eier av et kjøretøy du ikke har tilgang til må du kontakte Statens vegvesen.
 • Du kan sende en klage til TFF for å midlertidig stanse kravet mens Statens vegvesen behandler din henvendelse. Dersom du har solgt kjøretøyet må du legge ved dokumentasjon som beviser når og til hvem du solgte kjøretøyet (f.eks. kopi av kjøpekontrakten).

Du ikke hadde forsikring grunnet forhold utenfor din kontroll

 1. Dersom brudd på plikten til å kjøpe forsikring må anses unnskyldelig som følge av forhold utenfor din kontroll, for eksempel ved alvorlig sykdom som gjorde deg ute av stand til å kjøpe/fornye forsikring, må du sende inn en klage.
 2. Dersom du klager på dette grunnlaget er det ditt ansvar å sannsynliggjøre og dokumentere forholdene. Ved sykdom må utfyllende legeattest legges ved klagen.

Eier av kjøretøyet er død

 1. Dersom du er gjenlevende ektefelle eller arving til en som har fått gebyr for uforsikret motorvogn, bør du forsikre eller avregistrere kjøretøyet.
 2. Dersom boet skiftes privat står arvingene ansvarlig for avdødes gjeld. Informasjon om overføring av eierskap på et kjøretøy ved dødsfall finner du her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-og-omregistrering/dodsfall

Politiet har avskiltet kjøretøyet, men det er ikke avregistrert i motorvognregisteret

 • Du må få politiet til å levere skiltene til Statens vegvesen hvis de ikke allerede er innlevert.
 • Hvis skiltene er innlevert til Statens vegvesen, men kjøretøyet ikke er avregistrert, må du anmode om at Statens vegvesen avregistrerer på datoen skiltene ble tatt av politiet.

Det er levert inn falsk salgsmelding (ID-tyveri)

 • Du må anmelde forholdet til politiet.
 • Du må søke om at Statens vegvesen kansellerer salgsmeldingen.
 • Dersom Statens vegvesen kansellerer salgsmeldingen, vil TFF motta en melding om dette direkte fra Kjøretøyregisteret.
 • Du må oversende mottatt dokumentasjon fra Statens vegvesen til TFF.

Kjøretøyet er ifølge deg avregistrert eller vraket

 • Hvis du mener at du har avregistrert eller vraket kjøretøyet, må du ta kontakt med Statens vegvesen.
 • Hvis dokumentasjon på avregistrering, evt. vrakmelding ikke kan fremskaffes, kan du avregistrere kjøretøyet på Statens Vegvesen sine nettsider.

Kjøretøyet er beslaglagt av politiet eller namsmannen

 • Du må sende en bekreftelse fra politiet/namsmannen om at kjøretøyet er beslaglagt til TFF.
 • Det må fremgå hvilken dato kjøretøyet ble beslaglagt, at det fortsatt er beslaglagt og om du har tilgang til å ta av skiltene eller ikke.

Kjøretøyet er solgt til kjent eier

 • Du må sende inn salgsmelding til Statens vegvesen. Hvis ny eier ikke samarbeider, må du ta kontakt med Statens vegvesen.
 • Du kan sende en klage til TFF for å midlertidig stanse kravet mens Statens vegvesen behandler din henvendelse. Du må legge ved dokumentasjon som beviser når og til hvem du solgte kjøretøyet (f.eks. kopi av kjøpekontrakten).

Kjøretøyet kan ikke avregistreres fordi skiltene er tapt/forsvunnet

 • Du må melde skiltene tapt til politiet og levere tapsmeldingen til Statens vegvesen.
 • Eller du kan avregistrere kjøretøyet på Statens vegvesen sine nettsider.

Kjøretøyet er stjålet

 • Når et kjøretøy er stjålet er det anmeldelsesdatoen til politiet som er avgjørende, og ikke datoen kjøretøyeier mener kjøretøyet ble stjålet.
 • Du må melde kjøretøyet stjålet til politiet, og påse at dette meldes inn i politiets datasystem ELYS, og at det etterlyses så det sendes melding om at kjøretøyet er stjålet/etterlyst til Kjøretøyregisteret.
 • Dersom du tidligere har meldt kjøretøyet stjålet uten at det ble registrert i ELYS, må du be om at politiet registrerer anmeldelsen i ELYS, og eventuelt be om en bekreftelse på når kjøretøyet første gang ble meldt stjålet og at anmeldelsen ved en feil ikke ble registrert i ELYS. Registreringsnummeret må fremkomme på bekreftelsen.
 • Bekreftelsen må sendes TFF.

Kjøretøyet er gjenfunnet ifølge Kjøretøyregisteret, men du har ikke fått informasjon om dette

 • Du må kontakte politiet og spørre om hvor kjøretøyet befinner seg.
 • Dersom det er mulig å få tilgang til kjøretøyet/skiltene, må det avregistreres snarest.

Kjøretøyet er ført ut av landet

 • Skiltene må leveres inn til Statens vegvesen, dersom dette ikke er gjort og kjøretøyet ikke har status utført i Kjøretøyregisteret. Du eller utenlandsk registreringsmyndighet må legge frem dokumentasjon overfor Statens vegvesen slik at kjøretøyet kan merkes som utført eller avregistrert på korrekt dato.
 • Dersom Statens vegvesen ikke kan oppdatere Kjøretøyregisteret av tekniske årsaker, må du ble om et formelt vedtak om når kjøretøyet ble utført/avregistrert i Norge. Du sender brevet fra Statens vegvesen til TFF.

Mangler du fortsatt forsikring?

Her er en oversikt over alle forsikringsselskap som tilbyr ansvarsforsikring for kjøretøy.  

Skaff deg forsikring, eller avregistrer kjøretøyet.