Om gebyrordningen

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget den 15.12.2017, og trådte i kraft den 01.03.2018. Formålet med gebyret er å motivere eiere av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe lovpålagt ansvarsforsikring. Det er Trafikkforsikringsforeningen som er pålagt oppgaven med å kreve inn gebyret. Innbetalte gebyr går til å dekke skader forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy.

I 2017, før gebyrordningen trådte i kraft, var over 3% av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge uforsikret. Etter innføringen av gebyrordningen har tallet sunket til om lag 0,60%.

Forsikringsplikt

Alle registrerte kjøretøy skal ha ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring er lovpålagt etter bilansvarslova § 15, og det er eier av kjøretøyet som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret. Forsikringsplikten gjelder uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke.

Norskregistrerte kjøretøy skal være forsikret i et forsikringsselskap som er medlem av Trafikkforsikringsforeningen.

De som mangler lovpålagt ansvarsforsikring på kjøretøyet sitt, risikerer å bli holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår ved en trafikkulykke eller andre skader forvoldt av motorvognen. Uten forsikring må eieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får gjennom Trafikkforsikringsforeningen. Ved alvorlige personskader kan beløpet komme på flere millioner kroner.

min side kan du se om dine kjøretøy er forsikringspliktige, og om de vises som forsikret i TFFAuto. TFFAuto er forsikringsbransjens IT-system for felles forsikringsinformasjon for motorvogner, og alle trafikkforsikringsselskaper i Norge bruker TFFAuto. TFFAuto mottar også informasjon om motorvogner og eiere fra Kjøretøyregisteret som forvaltes av Statens vegvesen.

Nærmere om gebyret

Hvis du ikke har forsikret kjøretøyet ditt, får du et gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Gebyrordningen er fastsatt i bilansvarslova § 17 a og forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv.

I tillegg til gebyret kreves det inn trafikkforsikringsavgift til staten (den tidligere årsavgiften). Dersom gebyret og trafikkavgiften ikke betales, vil det til slutt gå til inkasso.

Gebyrsatser

Kjøretøygruppe    
Gebyrsats

Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy 

50 kr per dag

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter)

150 kr per dag

Buss, lastebil

250 kr per dag

Du kan lese mer om bakgrunnen for gebyret i Finansdepartementets forslag til Statsbudsjettet 2018 (se spesielt kapittel 10.6.8 og kapittel 15) og i høringsnotatet om gebyrordningen.

Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn mv. hos Lovdata