Grenseforsikring

Motorvogner som skal benyttes i Norge må ha en trafikkforsikring som dekker ansvaret etter bilansvarsloven.

Hvem må ha/kan kjøpe grenseforsikring?

Grenseforsikring må kjøpes for motorvogner:

  • som er registrert i land som ikke omfattes av Grønt Kort-systemet og ikke har gyldig Grønt Kort eller grenseforsikring utstedt i annet land
  • der gyldighetstiden på Grønt Kort eller grenseforsikring har utløpt
  • som skal være særskilt registrert for midlertidig bruk i Norge, jf. forskrift av 28.03.1967 nr. 9350 kap. II.  

Dersom du har bosted i et annet EØS-land, og mulighet til å forsikre motorvognen (registrert utenfor Norge) med ordinær forsikring i et annet land, har du ikke anledning til å kjøpe grenseforsikring.

Hvem selger grenseforsikring?

Tollstasjonene selger grenseforsikring på vegne av TFF.
Kontakt Tolletaten
Tlf. sentralbord: 22 86 03 12

Hvor gjelder grenseforsikringen?

Grenseforsikringen gjelder innenfor EØS-området og Sveits.

Hva omfatter grenseforsikringen?

Grenseforsikringen gir erstatning:

  • til utenforstående tredjemann for personskade og materielle skader, og 
  • til passasjerer i den forsikrede motorvognen for personskade, i overensstemmelse med lovgivningen i det land trafikkuhellet fant sted
  • i Finland, Sverige og Norge også for personskader på fører eller eier av den forsikrede motorvogn.

Grenseforsikringen erstatter ikke skader på den forsikrede motorvogn eller redningsutgifter m.m.

Gyldighetstiden til grenseforsikringen

  • Grenseforsikring kan kjøpes for minimum en måned og inntil ett år.
  • Grenseforsikringen gjelder for den perioden som fremkommer i forsikringsbeviset.

Hvis man ønsker å forlenge gyldighetstiden, må en tollstasjon kontaktes om dette i god tid før forsikringen utløper. Hvis kontakt først tas etter at forsikringen er utløpt, vil man ikke være berettiget til den premiereduksjon som gjelder ved fornyelser. Vennligst ta med tidligere mottatt grenseforsikringsbevis ved fornyelse.

Prisen på grenseforsikring

Type motorvogn Minimumspremie
1 måned
Hver påfølgende måned Årspremien for nye poliser tilsvarer 
A. Personbil

NOK 900

NOK 540

NOK 6.840

B. Motorsykkel

NOK 630

NOK 220

NOK 3.050

C. Lastebil/traktor

NOK 2.870

NOK 1.795

NOK 22.615

D. Moped

NOK 450

NOK 150

NOK 2.100

E. Buss

NOK 2.695

NOK 1.255

NOK 16.500

F. Tilhengere o.l.

For motorvogn med tilhenger, campingvogn o.l. betales en tilleggspremie svarende til 50% av motorvognens premie. For tilhengere uten trekkvogn betales en premie tilsvarende 50% av premien.

Melding av skade

Blir motorvognen som har grenseforsikring utsatt for en ulykke der en annen motorvogn er ansvarlig for skaden, vennligst ta kontakt med skadevolders forsikringsselskap.

Dersom motorvognen som har grenseforsikring gjør skade på andre/annen manns eiendom, meldes skaden til Trafikkforsikringsforeningen. Hvis skaden forvoldes utenfor Norge, behandles saken av Grønt Kort-byrået i det land der skaden inntraff.