EUs motorvogndirektiver

Blir du påkjørt i et EU- eller EØS-land, slipper du nå å forholde deg til bileierens forsikringsselskap på et annet språk. Du kan snakke med selskapets representant i Norge, på norsk. Erstatningsoppgjøret håndteres også i Norge.

Det er EUs 4. motorvognforsikringsdirektiv som har gjort dette mulig. Direktivet gjør det enklere å fremme krav og få dekket tap etter trafikkuhell i et annet EØS-land. På disse sidene kan du lese hva dette har å si for deg om du skulle være så uheldig å bli påkjørt i et annet land innenfor EØS-området.

 1. Hva er det fjerde motorvognforsikringsdirektiv
 2. Hvordan virker det fjerde motorvognforsikringsdirektiv - en praktisk veiledning
 3. Behandling av forskjellige typer trafikkulykker
 4. Behandling av erstatningskrav i henhold til fjerde motorvognforsikringsdirektiv - spørsmål og svar
 5. Kjøretøy som er unntatt

1. Hva er det fjerde motorvognforsikringsdirektiv?

Ansvarsforsikring for motorvogn er obligatorisk i hele Europa. Dette innebærer at de som blir skadet eller lider tap på grunn av et trafikkuhell eller en ulykke med et kjøretøy i bruk skal motta økonomisk kompensasjon. Dessverre har det vist seg at det kan være et problem å gjennomføre en tilfredsstillende grenseoverskridende skadebehandling. Med det generelt økende reiseomfanget øker også problemet med behandling av skader som følge av trafikkuhell utenlands.

Når ulykken inntreffer og både skadevolder og skadelidte er innbyggere i samme land oppstår ikke slike problemer. Skadelidte presenterer sitt krav til skadevolders forsikringsselskap for å få erstatning. Dette utgjør den store majoriteten av alle slike saker.

Men hva skjer når en person kjører fra sitt hjemland og inn i et annet land hvor han så forårsaker et trafikkuhell? Må skadelidte da kontakte sjåførens forsikringsselskap i dennes hjemland? Må skadelidte fremme krav oversatt i riktig språk og følge prosedyrene for skadebehandling i sjåførens hjemland? For å unngå dette ble Grønt Kort-samarbeidet utviklet.

Gjennom dette samarbeidet utstyres hvert kjøretøy som forlater sitt hjemland med et Grønt Kort som viser at kjøretøyet er dekket av en obligatorisk ansvarsforsikring. I tillegg er det etablert et Grønt Kort-byrå i hvert land for å behandle skadesaker hvor kjøretøy med Grønt Kort eller kjøretøy fra medlemsstater i den Multilaterale garantiavtalen er involvert.

Det kan synes som om problemet dermed er løst. Dette er ikke riktig. Hva skjer nemlig dersom den som reiser i et annet land ikke forårsaker et uhell, men selv blir skadelidt? Hva skjer for eksempel dersom du blir påkjørt mens du er på ferie i utlandet? Et slikt tilfelle dekkes ikke av Grønt Kort-samarbeidet. Sannsynligvis vil uhellet være forårsaket av et kjøretøy som hører hjemme i det landet uhellet skjer. Må du da selv fremme krav mot det utenlandske forsikringsselskapet på dennes språk og i henhold til de prosedyrene som gjelder i det landet du besøker?

Svaret på dette er nei, etter 20. januar 2003. Håndteringen av slike saker er nettopp hva det fjerde motorvognforsikringsdirektivet handler om.

2. Hvordan virker fjerde motorvognforsikringsdirektiv – en praktisk veiledning

Det fjerde motorvognforsikringsdirektivet gjelder innenfor to grupper av land :

 1. Land som er medlem av EU eller EØS.
 2. Land som er med i Grønt Kort Samarbeidet

Direktivet gjelder alle innbyggere bosatt i et EU-land eller i en stat som er omfattet av EØS-samarbeidet. Enhver innbygger som utsettes for en trafikkskade utenfor sitt eget hjemland gis med dette rett til å fremme sitt krav direkte mot det forsikringsselskapet som har ansvarsdekningen for kjøretøyet som forårsaket skaden. Dette innebærer også at man ikke nødvendigvis må oppspore skadevolder, men kan fremme kravet direkte mot selskapet.

I utlandet vil det imidlertid kunne være et praktisk problem å fremme erstatningskrav på et fremmed språk og i henhold til prosedyrer man ikke er vant til. Når man er på reise vil det også kunne være et problem at man må reise hjem eller videre og ikke kan avvente en skadebehandling.
Det fjerde motorvognforsikringsdirektivet gjør det enklere å få slike saker behandlet. Alle forsikringsselskap som tegner ansvarsforsikringer for kjøretøy ( med enkelte unntak ) er nå forpliktet til å ha en representant i hvert medlemsland som kan behandle erstatningskrav og utbetale erstatninger. Dermed skal alle ha tilgang på noen som kan håndtere kravet i alle de landene som er med i samarbeidet. Direktivet legger altså som en forutsetning at alle som har lidt en trafikkskade skal ha tilgang til noen som kan behandle skaden og kravet på sitt språk.

Hvordan finner man så frem til den rette representanten man skal henvende seg til?
Direktivet forutsetter videre at det i alle medlemsland skal være et informasjonssenter som kan opplyse deg eller ditt forsikringsselskap om følgende :

 • Hvilket selskap som har forsikringen for det kjøretøyet som forårsaket skaden dersom du kan oppgi registreringsnummeret til kjøretøyet.
 • Hvem som er representant for dette forsikringsselskapet i ditt hjemland og dermed hvor kravet skal rettes.

I Norge er det Trafikkforsikringsforeningen (TFF) som håndterer slike henvendelser.
 
I enkelte land kan man risikere at skaden er forårsaket av et kjøretøy som er unntatt fra påbudet om ansvarsforsikring.
 
Hvilke forpliktelser har representanten for det utenlandske selskapet?
 
Direktivet fastslår at representanten for det forsikringsselskapet som er ansvarlig, eller dette forsikringsselskapet selv dersom du har valgt å rette kravet direkte mot dem, har en tre måneders frist til å svare på erstatningskravet. Dette svaret skal inneholde en eller begge disse punktene:

 • Et begrunnet tilbud om erstatning for skaden
 • Et begrunnet svar som tar opp de punktene du som skadelidt har fremmet i ditt erstatningskrav.

Hva skjer dersom dette ikke løser problemet?
 
På tross av at dette systemet er ment å skulle fungere effektivt etter relativt enkle regler, kan det likevel oppstå situasjoner hvor en skadelidt har problemer med å fremme sitt krav. Tre situasjoner kan oppstå :

 • Tre måneders fristen løper ut uten at man har fått svar hverken fra skadevolders forsikringsselskap eller deres representant i det landet man er bosatt.
 • Angjeldende forsikringsselskap har ikke utnevnt en representant til å behandleerstatningskrav i skadelidtes hjemland.
 • Det er ikke mulig å identifisere kjøretøyet som var ansvarlig for uhellet eller ulykken, eller det er ikke mulig å identifisere hvilket selskap som er ansvarlig for forsikringen.

For å løse disse problemene krever Direktivet at det etableres et erstatningsorgan som i siste instans er ansvarlig for dekke krav fra skadelidte. I Norge er dette Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Prosedyrene for hvordan Trafikkforsikringsforeningen skal håndtere kravet er:

 • Kravet blir ikke behandlet dersom skadelidte allerede har fremmet et krav mot det ansvarlige selskapet og dette selskapet ikke har oversittet fristen på tre måneder beskrevet over.
 • Kravet blir tatt til behandling senest to måneder etter at det er fremmet overfor Trafikkforsikringsforeningen.
 • Behandlingen av saken skal avsluttes dersom det ansvarlige selskapet eller dennes representant i ettertid gir et begrunnet svar på krave

3. Behandling av forskjellige typer trafikkulykker

Alle trafikkulykker består av følgende tre elementer:

 1. Nasjonalitet eller hjemland for skadelidte.
 2. Registreringsnasjonalitet til kjøretøy.
 3. Land hvor ulykken inntreffer.

Kombinasjonen av disse tre elementene kan gi tre forskjellige måter å behandle et erstatningskrav på:

 • Nasjonal håndtering ( NH). Skadelidte fremmer erstatningskrav på normal måte i sitt hjemland.
 • Grønt Kort ( GC). Skadelidte fremmer erstatningskrav gjennom sitt hjemlandsGrønt Kort Byrå for behandling av slike saker. (Trafikkforsikringsforeningen i Norge)
 • Behandling i henhold 4. Motorvognforsikringsdirektiv ( FD).

Ta en kikk på følgende tabell ( gjelder for person bosatt i Norge ):
 

Skadelidte bosatt i Skadevoldende kjøretøys nasjonalitet Skadested System for skadebehandling
Norge
Norsk
Norge
NH
Norge
Norsk
EU / annet EØS-land eller Grønt Kort-land
NH/GC
Norge
EU / annet EØS-land
Norge
GC
Norge
EU / annet EØS-land
EU / annet EØS-land eller Grønt Kort-land. Kjøretøyets nasjonalitet identisk med landet hvor skaden inntraff
FD
Norge
EU / annet EØS-land
EU / annet EØS-land eller Grønt Kort-land. Kjøretøyets nasjonalitet EU/ annet EØS-land.
FD/GC
EU / annet EØS-land
Norsk
Skadelidtes hjemland
GC
EU / annet EØS-land
Norsk
EU / annet EØS-land eller Grønt Kort-land utenom skadelidtes hjemland
FD/GC


Legg merke til:

 • Dersom en skade skal behandles via Grønt Kort Samarbeidet er hovedkravet at kjøretøyet som forårsaket ulykken på skadetidspunktet befant seg utenfor sitt registreringsland.
 • Dersom en skade skal behandles i henhold til 4.Motorvognforsikringsdirektivet er hovedkravet at skadelidte person på skadetidspunktet befant seg utenfor sitt hjemland.

4. Behandling av erstatningskrav i henhold til fjerde motorvognforsikringsdirektiv - spørsmål og svar

 Spørsmål: Hvordan kan jeg finne ut om mitt krav skal behandles i henhold til det fjerde motorvognforsikringsdirektiv?

Svar: For en slik behandling må følgende betingelser må være til stede:

 • Du har lidt en skade som følge av uhellet eller ulykken uten selv å være skyld i eller delvis skyld i at skaden har oppstått.
 • Uhellet eller ulykken skjedde utenfor Norge.
 • Kjøretøyet som forårsaket uhellet eller ulykken er ikke registrert i Norge.

 Spørsmål: Hvilken informasjon trenger jeg når jeg skal fremme kravet?

Svar: Det letter skadebehandlingen dersom du kan legge frem mest mulig informasjon om uhellet;

 • Fyll ut europeisk Skademeldingskjema.
 • Noter ned registreringsnummer og nasjonalitet samt mest mulig informasjon om kjøretøyet som forårsaket skaden ( Biltype, farve o.l. ).
 • Noter ned navn på det forsikringsselskapet som forsikrer kjøretøyet som forårsaket skaden.
 • Noter ned skadevolders polisenummer.Noter navn og adresse o.l. på skadevolder.
 • Noter ned hvem som er utpekt av skadevolders forsikringsselskap til å behandle erstatningskrav i Norge.

 Spørsmål: Hva skjer dersom jeg ikke kan skaffe noe av denne informasjonen?

Svar: I slike tilfeller må du kontakte ditt norske forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen (TFF) som vil informere deg hvordan du går frem videre.
 
Det er viktig at du i slike tilfeller samler sammen mest mulig informasjon som kan bekrefte skaden og skadeomfanget. Dersom du ikke har opplysninger om kjøretøyet som forårsaket skaden må du legge frem mest mulig informasjon om uhellet eller ulykken. Dette kan for eksempel være tid og sted for hendelsen, bekreftelse fra vitner, bekreftelse fra politi o.l. I tillegg kan det være nødvendig at du legger frem bekreftelser fra lege, sykehus, medisinske undersøkelse eller tilsvarende.

Spørsmål: Dersom jeg har nødvendig informasjon om skadevolder, hvordan fremmer jeg kravet mitt?

Da har du to muligheter:

 • Du kan fremme kravet direkte mot skadevolders forsikringsselskap.
 • Dersom du ikke vet hvem dette er eller du ikke kan språket eller du foretrekker å fremme kravet fra Norge så kan du fremme kravet mot den forsikringsselskapet har utpekt til å behandle krav i Norge.

Spørsmål: Hvis jeg ønsker å skaffe meg informasjon vedrørende skadevolders forsikringsselskap hva gjør jeg så?

Svar: Informasjonssenteret (Trafikkforsikringsforeningen) er forpliktet til å gi deg navnet på det forsikringsselskapet som har forsikret et kjøretøy dersom du kan gi dem kjøretøyets registreringsnummer og nasjonalitet.

Spørsmål: Dersom jeg ikke vet hvem som er utpekt i Norge til å behandle krav mot et bestemt forsikringsselskap hva gjør jeg da?

Svar: Informasjonssenteret (Trafikkforsikringsforeningen)er forpliktet til å opplyse hvem som er utpekt til behandle krav mot et bestemt utenlandsk selskap.

Spørsmål: Forutsatt at jeg allerede har fremmet krav mot et forsikringsselskap eller de som representerer dette selskapet i Norge, hvor lenge må jeg vente?

Tre måneder.Det er den tidsfristen de har til å komme med et tilbud om kompensasjon eller eventuelt et avslag med begrunnelse.

Spørsmål: Kan jeg legge frem kravet mitt både mot forsikringsselskapet og dennes representant i Norge, samt Trafikkforsikringsforeningen?

Svar: Nei. I dette tilfellet vil Trafikkforsikringsforeningen ikke foreta noen behandling av saken.

Spørsmål: Hva skjer dersom jeg ikke mottar noe svar og så henvender meg til Trafikkforsikringsforeningen?

Svar: Deretter mottar jeg likevel svar fra forsikringsselskapet eller dennes representant i Norge? I dette tilfellet vil Trafikkforsikringsforeningen avslutte sin behandling dersom svaret kommer innen to måneder etter at du henvendte deg til Trafikkforsikringsforeningen. Den videre behandlingen vil bli gjort av forsikringsselskapet eller dennes representant i Norge.

Spørsmål: Hva skjer dersom ulykken skyldes et militært kjøretøy eller et annet kjøretøy som ikke er omfattet av ansvarsforsikring?

Svar:Informasjonssenteret (Trafikkforsikringsforeningen) vil informere deg om hvem som er ansvarlig for kjøretøyet slik at du kan fremme ditt krav mot den rette instansen.

5. Kjøretøy som er unntatt

Bestemmelsene om ansvarsforsikring som gjelder i enkelte land unntar visse kjøretøy fra obligatorisk tredjeparts ansvarsforsikring. Det mest vanlige er at militære kjøretøy er unntatt slike påbud. Unntak kan også gjelde kjøretøy til bruk innen landbruket etc.
 
I slike tilfeller vil informasjonssenteret ( Trafikkforsikringsforeningen ) ha en oversikt over disse kjøretøyene og hvem som er ansvarlig for bruken av dem. Både du og ditt forsikringsselskap kan forespørre om relevant informasjon som er nødvendig for å fremme et eventuelt erstatningskrav.